Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 34815VerkeersbesluitenIntrekken verkeersbesluit eenrichtingsverkeer, Wattbaan en Plettenburg tussen Edisonbaan en Wattbaan, uitgezonderd (brom-) fietsers, te Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein;

Gelet op:

 • -

  artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 2 WVW 1994;

 • -

  artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef politie;

Overwegende dat:

 • -

  ingevolge de ´Mandaatregeling gemeente Nieuwegein´ d.d. 1 februari 2008 onder nr. 103 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van het Openbaar Domein;

 • -

  op grond van de WVW 1994, hoofdstuk 2, de bevoegdheid bestaat om maatregelen te treffen omtrent het wijzigen van de inrichting van de weg of tot het verwijderen van voor voorzieningen ter regeling van het verkeer;

 • -

  de bedoelde weg in een transformatie gebied ligt, waar kantoorpanden worden omgebouwd tot woningen;

 • -

  de Plettenburg in twee richtingen bereikbaar moet blijven;

 • -

  het hierdoor noodzakelijk is dat de westelijke Wattbaan in beide richtingen berijdbaar blijft;

 • -

  het verkeersbesluit genomen op 15 januari zal worden ingetrokken;

 • -

  er een nieuw verkeersbesluit zal worden genomen om éénrichtingsverkeer in te stellen op de oostelijke Wattbaan;

 • -

  onderstaande verkeersmaatregel, gelet op artikel 2 van de WVW 1994, strekt tot:

  * het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  * het beschermen van de gebruikers en passagiers;

  * het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  * het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  bedoelde weg gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Nieuwegein en in beheer en onderhoud is bij deze gemeente;

 • -

  overleg is gepleegd met de verkeersspecialist van de regionale eenheid Midden Nederland, cluster West Utrecht;

 • -

  deze namens de korpschef van het regionale politiekorps Midden Nederland, District West, positief heeft geadviseerd;

Besluiten:

 • -

  Het intrekken van een eenrichtingsweg voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd (brom-)fietsers op de Wattbaan en Plettenburg tussen Edisonbaan en Wattbaan.

 • -

  Het weghalen van de verkeersborden C2, C3 en C4 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. De locaties van de verkeersborden zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekening IBGRY-Pw-VTO-00029.

Rechtsmiddelenclausule

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, een datum, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 15 januari 2019.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

mevrouw R. Pol

hoofd Openbaar Domein