Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 34771VergunningenTussen Baide Meulens 18 Meeden, verleende omgevingsvergunning(uitgebreide procedure) Z2018-00011360

Logo Midden-Groningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij hebben besloten een omgevingsvergunning te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), aan:

 

Tussen Baide Meulens 18, 9651 BW te Meeden. Kinderopvang KaKa B.V. voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar op de locatie. 18 juni 2019

 

Inzage

Dit betekent dat wij een besluit ter inzage moeten leggen. Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 26 juni 2019 tot en met 6augustus 2019 ter inzage bij:

 

Het gemeentehuis van Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603AC Hoogezand

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Noord- Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in te dienen.

 

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gemeente Midden-Groningen, telefoonnummer 0598 37 37 37.