Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2019, 34712Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam en Milieueffectrapport (MER) Derde ontsluitingsweg, en ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen langs Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg

Logo Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 21 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam” alsmede het Milieueffectrapport (MER) Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het plan idn-nummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.0385.bp3eOntslweg-ow01

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken tevens bekend, dat met ingang van vrijdag 21 juni 2019 het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen langs Dijkgraaf Poschlaan  in verband met de Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied tussen de bebouwde kernen van Edam en Volendam, de Dijkgraaf Poschlaan en de N247.

Doel

Binnen het genoemde plangebied wordt een derde ontsluitingsweg van Edam-Volendam beoogd. Deze weg verbindt de Dijkgraaf Poschlaan met de kruising N244-N247. Deze weg past niet binnen de ter plaatse geldende beheersverordening Buitengebied Edam-Volendam. In verband daarmee is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk om de weg mogelijk te maken.

MER

Voor het project Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam wordt ook een (vrijwillige) milieueffectrapportage (m.e.r.)-procedure doorlopen en is een Milieueffectrapport (MER) Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam opgesteld. Het milieueffectrapport (MER) maakt deel uit van het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 1 bij de plantoelichting) en ligt in dat kader ook ter inzage. In het MER zijn de milieueffecten van de voorgenomen weg in beeld gebracht. Het doorlopen van een m.e.r.-procedure voor de gewenste ontsluitingsweg is niet verplicht. De gemeente Edam-Volendam heeft er toch voor gekozen deze procedure te doorlopen, omdat het de gemeente helpt een zorgvuldige afweging te maken. Het milieubelang krijgt hierdoor een volwaardige plaats in de besluitvorming.

Onteigening

Om de Derde ontsluitingsweg te kunnen realiseren, dienen er een aantal percelen grond te worden verworven. Indien het niet lukt om de gronden te verwerven, zal over moeten worden gegaan tot onteigening van de gronden.

Hogere grenswaarden geluid, op grond van de Wet geluidhinder

In verband met de realisatie van de Derde ontsluitingsweg Edam-Volendam, en de daarmee gepaard gaande wijziging van verkeersstromen op, en de reconstructie van, de Dijkgraaf Poschlaan en Zuidpolderlaan, zijn vanwege de geluidsbelasting op enkele woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan hogere (grens)waarden benodigd. De reconstructie betreft aanpassingen van wegvakken/kruispunten op en bij de Dijkgraaf Poschlaan en Zuidpolderlaan. In verband met de toename van de geluidsbelasting zal geluidsreducerende wegdekverharding worden aangebracht op delen van de Dijkgraaf Poschlaan (dit is niet mogelijk ter plaatse van de Zuidpolderlaan). Ondanks dat zal voor een aantal woningen langs de Dijkgraaf Poschlaan, vanwege verkeer op de Dijkgraaf Poschlaan en de Zuidpolderlaan, de grenswaarde (voor geluidsbelastingtoename) worden overschreden. Op grond van de Wet geluidhinder kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vaststellen. Alvorens de hogere grenswaarden worden vastgesteld wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid woningen langs Dijkgraaf Poschlaan in verband met Derde ontsluitingsweg en reconstructie Dijkgraaf Poschlaan/Zuidpolderlaan ter inzage gelegd voor de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, het Milieueffectrapport en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid liggen gedurende zes weken, met ingang van  21 juni t/m 1 augustus 2019, tijdens de openingsuren van 8.30-12.30 uur ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor, W.v.d.Knoopdreef 1 in Volendam. Buiten die uren kan het plan op afspraak worden ingezien (tel. 0299-398398).

Digitaal raadplegen vanaf vrijdag 21 juni 2019

Het ontwerpbestemmingsplan en het MER zijn digitaal in te zien via de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, Nieuws van uw gemeente, bekendmakingen of via de rubriek (ver)bouwen & duurzaamheid, bestemmingsplannen, ontwerpbestemmingsplan “Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam” met een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via het plan idn-nummer NL.IMRO.0385.bp3eOntslweg-ow01

Zienswijzen

Met ingang van vrijdag 21 juni 2019 kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk of mondeling gedurende zes weken een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan, het Milieueffectrapport (MER) en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid naar voren brengen, binnen de termijn van de terinzagelegging. U dient duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan Derde Ontsluitingsweg Edam-Volendam, het MER of ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid. Schriftelijke zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan en/of MER dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Edam-Volendam, en zienswijzen inzake het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam, (voor beide) naar Postbus 180, 1130 AD Volendam.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel.: 0299-398398).

Inloopavond op 10 juli 2019

Voor dit ontwerpbestemmingsplan (en het MER) wordt op woensdag 10 juli 2019 van 18.00 uur tot 20.00 uur een inloopavond gehouden, waarbij belangstellenden kennis kunnen nemen van de stukken en voor hun vragen of opmerkingen terecht kunnen. Deze inloopavond wordt gehouden in het Vergadercentrum Edam, Schepenmakersdijk 16 te Edam (het voormalige HHNK-gebouw).

 

Algemene informatie

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een medewerker van de sectie Omgevingsbeleid (tel. 0299 – 398 398).

Gemeente Edam-Volendam, 14 juni 2019