Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2019, 34710Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning Plataanhout, gemeente Zoetermeer

Logo Zoetermeer

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat met ingang van 21 juni 2019, op grond van artikel 3.8 en 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • Ontwerpbestemmingsplan Plataanhout (bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan);

  • Ontwerp-omgevingsvergunning.

 

Toelichting

 

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 besloten de coördinatieregeling toe te passen. De besluiten met betrekking tot het project Plataanhout worden gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegd gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een perceel aan het Plataanhout naast kinderdagverblijf het Houtsnipnest. Het doel van het bestemmingsplan is om de realisatie van 27 appartementen met bijbehorende terreininrichting mogelijk te maken. Op deze locatie was voorheen een basisschool gevestigd.

 

Ontwerp-omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om de bouw van de appartementen en de inrichting van het terrein te realiseren. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • het bouwen van een bouwwerk;

  • het aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg;

  • het maken van een uitweg;

  • het vellen van een houtopstand.

 

Indienen van zienswijzen op de genomen besluiten

 

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning

De genoemde ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage (tot en met 1 augustus 2019). In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze indienen omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.

Wij verzoeken u in uw brief duidelijk te vermelden of uw zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan of op de ontwerp-omgevingsvergunning.

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in de publiekshal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De Omgevingsbalie is geopend op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag aansluitend tot 19.30 uur. U dient een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op www.zoetermeer.nl.  

 

Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079.

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

www.zoetermeer.nl/plataanhout .  

 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00079-0002

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld via https://validator.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/index/showManifest?organizationId=zoetermeer&striVersion=STRI2008 (onder NL.IMRO.0637.BP00079-0002).

  

Zoetermeer, 20 juni 2019

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

 

de secretaris,

B.J.D. Huykman

 

de burgemeester,   

Ch.B. Aptroot