Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 34696Vergunningen

Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

KERNENERGIEWET

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Neptune Energy Netherlands B.V.

De op 25 september 2015 aan GDF SUEZ E&P Nederland B.V., gevestigd te Zoetermeer, verleende vergunning voor handelingen met radioactieve stoffen en splijtstoffen met nummer 2015/0833-06, laatstelijk gewijzigd op 26 oktober 2018 en verleend aan Neptune Energy Netherlands B.V., met nummer 2018/0204-7, wordt gewijzigd. In de vergunning worden enkele voor deze locatie al bestaande andere vergunningsplichtige en registratieplichtige handelingen samengevoegd zodat één vergunning ontstaat. Tevens worden enkele eerder verrichte meldingen ingetrokken.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0048603-05

Datum: 7 juni 2019

Bercomex B.V.

De op 22 maart 2019 aan Bercomex Retail B.V., gevestigd aan de Verlengde Lageweg 10 te Hoorn, verleende vergunning met kenmerk ANVS-PP-2019/0048771-06, wordt overgedragen aan Bercomex B.V., en tevens wordt de tenaamstelling gewijzigd. Het besluit houdt verband met een onjuiste vermelding van de naam van de rechtspersoon in de vergunning.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049842-03

Datum: 12 juni 2019

Parodontologie Praktijk Groningen

Aan Dental Innovations B.V., en Gezonde Monden B.V., handelend onder de naam Parodontologie Praktijk Groningen, gevestigd te Groningen, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek, waaronder gebruikmakend van computertomografietechniek, op de locatie van Parodontologie Praktijk Groningen, gelegen aan de Uboo Emmiussingel 17 te Groningen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049642-05

Datum: 12 juni 2019

Dierenartspraktijk West-Betuwe

Aan J.G. van Schaik, G.W. Meereme, S. Dam-de Vrijer en E.H. van Niejenhuis, handelend onder de naam Dierenartspraktijk West-Betuwe, gevestigd te Meteren, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek op de locatie van Dierenartspraktijk West-Betuwe, gelegen aan de Rijksstraatweg 55 te Meteren.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049941-05

Datum: 12 juni 2019

Roelofs Wegenbouw B.V.

Aan Roelofs Wegenbouw B.V., gevestigd te Den Ham, is een vergunning verleend voor het uitbreiden van handelingen met radioactieve stoffen ten behoeve van vochtigheids- en dichtheidsmetingen met één Troxler én de opslag van radioactieve stoffen binnen de locatie van Roelofs Wegenbouw B.V., gelegen aan de Osloweg 129 te Groningen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0048856-05

Datum: 12 juni 2019

Universitair Medisch Centrum Groningen

De op 26 april 2016 aan Universitair Medisch centrum Groningen, gevestigd te Groningen, verleende vergunning met nummer 2015/0905 voor handelingen ten behoeve van medische diagnostiek, medische therapie en medisch-wetenschappelijk onderzoek in het kader van protonentherapie wordt uitgebreid met de rechtvaardigheidscategorie onderwijs op de locatie Proton Therapie Centrum (UMC GPTC) op het terrein van het Universitair Medisch Centrum Groningen, gelegen aan de Vrydemalaan 15 (kadastrale secties 12486 en 12487) te Groningen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049850-05

Datum: 12 juni 2019

Stichting Ziekenhuis Amstelland

De op 13 augustus 2007, aan Stichting Ziekenhuis Amstelland, gevestigd te Amstelveen, verleende vergunning met nummer 2007/2041-06, laatstelijk gewijzigd op 26 april 2019, met nummer ANVS-PP-2019/0049399-05, wordt gewijzigd in verband met het opnemen van twee registratieplichtige röntgentoestellen. Deze toestellen worden toegepast voor tandheelkundige diagnostiek op de locatie, gelegen aan de Laan van de Helende Meesters 8 te Amstelveen.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050001-05

Datum: 12 juni 2019

VeBe Floorcoverings B.V.

De op 15 maart 2017, aan VeBe Floorcoverings B.V., gevestigd te Genemuiden, verleende vergunning met nummer 2017/0095-08, wordt gewijzigd in verband met het toevoegen van vier toestellen op de locatie van VeBe Floorcoverings B.V., gelegen aan Inslag 12 te Genemuiden. Deze vier toestellen waren onder het Besluit stralingsbescherming meldingsplichtig en zijn met inwerkingtreding van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming vergunningsplichtig.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0050015-07

Datum: 14 juni 2019

In de vergunning worden enkele voor deze locatie al bestaande andere vergunningsplichtige en registratieplichtige handelingen samengevoegd zodat één vergunning ontstaat.Tevens worden enkele eerder verrichte meldingen ingetrokken.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0048603-05

Datum: 7 juni 2019

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, een vergunning ingetrokken voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaand intrekkingsbesluit is voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V.

De op 4 april 2010 aan Stichting Ommelander Ziekenhuis Groep, gevestigd te Winschoten, en Stichting Samenwerking Ziekenhuizen Oost-Groningen, gevestigd te Stadskanaal, verleende vergunning met nummer 2010/2823-05, laatstelijk gewijzigd op 13 juli 2016, aan Ommelander Ziekenhuis Groningen B.V., gevestigd te Scheemda, met nummer 2016/0716-04, voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen en ioniserende straling uitzendende toestellen wordt ingetrokken.

Kenmerk: ANVS-PP-2019/0049330-03

Datum: 14 juni 2019

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaande besluiten een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. De besluiten zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 4426.

Voor nadere informatie over deze besluiten kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 0500, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact, onder vermelding van het kenmerk van het besluit.