Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 34678Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning, Veldweg 1 te Lierop

Logo Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 21 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:

  • Veldweg 1 te Lierop, inzake het oprichten van een paardenstal met berging.

 

Activiteiten omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

Handelen in strijd met regels RO

Bouw

 

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02019003-OW01)

 

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(en) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt.

U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888.

 

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.