Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemStaatscourant 2019, 34672VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verwijdering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, ter hoogte van Portugalstraat 19 te Haarlem

Logo Haarlem

Nr. 2019-05130

Vereiste verkeersbesluit

Dit besluit wordt genomen op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet, artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet en de 'Beleidsregels ten aanzien van de toewijzing van parkeerplaatsen op kenteken voor mensen met een beperking in de gemeente Haarlem 2011'.

Motivering

De gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan worden verwijderd, omdat deze niet meer nodig is.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende verkeersbesluit te nemen:

Het verwijderen van een gehandicaptenparkeerplaats door het verwijderen van een bord model E6 (RVV 1990 bijlage 1).

Haarlem, 12-06-2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Haarlem,

mr. H.H.T. de Boer

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Voor deze,

Teammanager Vergunningen, Toezicht & Handhaving

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Haarlem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het bezwaarschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: uw naam en adres, de verzenddatum van uw brief, het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen voor uw bezwaar en uw handtekening. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaar’. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te Haarlem of http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.