Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalStaatscourant 2019, 34666VerkeersbesluitenGemeente Leudal – Instellen geslotenverklaringen – Jaarlijkse Kermis te Grathem

Logo Leudal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal,

 

Verkeersbesluit nr. 2019/044

 

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw 1994) is het dagelijks bestuur van de gemeente Leudal bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op grond van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Leudal d.d. 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan Ing. B.W.G. Majolée, teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving.

 

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 12 BABW, op grond het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

 • artikel 37 BABW op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen voor de in artikel 34 BABW bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen welke zich regelmatig voordoen.

 

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

 • jaarlijks op de zondag van of na 20 oktober de Kermis in Grathem wordt georganiseerd;

 • deze Kermis plaatsvindt in het centrum van Grathem;

 • in verband met deze Kermis door Stichting Traditionele Kermisorganisatie een verzoek is ingediend om gedurende het opbouwen, het afbreken en het houden van de kermis een aantal wegen af te sluiten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers;

 • deze maatregel als doel heeft om de veiligheid van organisatoren en bezoekers van de Kermis te garanderen;

 • voor het verkeer met bebording diverse omleidingsroutes worden aangegeven;

 • Stichting Traditionele Kermisorganisatie de verkeersborden met eventueel de dranghekken zal plaatsen;

 • Stichting Traditionele Kermisorganisatie gedurende de Kermis controleert of de verkeersborden nog goed staan;

 • deze verkeersmaatregelen jaarlijks bij de Kermis in Grathem herhaald worden;

 • de verkeersmaatregelen in dit verkeersbesluit jaarlijks worden geëvalueerd en dit verkeersbesluit, indien nodig, op basis hiervan zal worden herzien;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leudal;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

 

is het daarom gewenst om:

 • vanaf de woensdagen voor aanvang tot en met woensdagen na afloop van de Kermis in Grathem op de volgende wegen en weggedeelten af te sluiten:

  • Nassauplein;

 • dit verkeersbesluit vast te stellen voor de kermissen die in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 in Grathem worden georganiseerd.

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  Door het plaatsen van borden C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de volgende wegen en weggedeelten:

  • a.

   Nassauplein;

 • 2.

  deze maatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  deze maatregelen van kracht te laten zijn op de volgende data:

  • a.

   23 oktober 2019 t/m 30 oktober 2019

  • b.

   21 oktober 2020 t/m 28 oktober 2020

  • c.

   20 oktober 2021 t/m 27 oktober 2021

  • d.

   19 oktober 2022 t/m 26 oktober 2022

  • e.

   18 oktober 2023 t/m 25 oktober 2023

 • 4.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 

Heythuysen, 20 juni 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Leudal,

 

 

 

 

Ing. B.W.G. Majolée

Teamleider Beheer Openbare Ruimte en Toezicht & Handhaving

 

Bijlagen

 • Tekening “Kermis Grathem” met tekeningnummer TVB.2019/044.

 

Bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met M. Smeets, tel. 0475-859000 als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

De naam en het adres van de indiener(s)

De datum van het bezwaarschrift

Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen

De gronden van het bezwaar (motivering)

Uw handtekening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ  Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.