Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 34658Interne regelingen

Oproep inzake aanvraag subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019

1. Aanleiding en doel

In Nederland hebben particuliere werkgevers enkele honderden buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst die werkzaam zijn in domein I (openbare ruimte) of domein II (milieu, welzijn en infrastructuur), de zogenaamde ‘groene boa’s’. De groene boa’s zijn van essentieel belang voor handhaving en toezicht in de landelijke (natuur)gebieden en daarmee voor de orde, veiligheid en natuurbehoud in het buitengebied. De boa’s en hun particuliere werkgevers leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het buitengebied dat daardoor een uitstekende plaats voor natuurbehoud en voor recreatie en ontspanning blijft.

Aan het in dienst nemen van boa’s, hun opleiding en het verkrijgen en behouden van opsporingsbevoegdheden zijn voor de werkgever kosten verbonden. Dat geldt ook voor zaken als het registreren van meldingen in een (eigen) registratiesysteem en het digitaal aanleveren van zaken aan het CJIB (eHerkenning). Sinds de invoering van aanvullende opleidings- en bijscholingseisen zijn de kosten voor her- en bijscholing voor boa’s substantieel toegenomen (Kamerstukken II 2014/15, 28 68, nr. 422). In 2019 is daarom € 125.000,- (minus maximaal € 10.000,- voor de uitvoeringskosten) beschikbaar voor particuliere werkgevers als tegemoetkoming voor de opleidingskosten voor hun groene boa’s. Hiervan is € 100.000,- afkomstig van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV), in het kader van de handhaving van de natuurwetgeving en € 25.000,- van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hierbij worden particuliere werkgevers die (naar verwachting) in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 opleidingskosten maken voor groene boa’s, en die voldoen aan de in deze oproep genoemde voorwaarden, opgeroepen om zich aan te melden bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (hierna: VBNE) voor een gebundelde subsidieaanvraag.

Hieronder wordt verder toegelicht welke particuliere werkgevers voor subsidie in aanmerking komen (paragraaf 2), wat de subsidievoorwaarden zijn (paragraaf 3) en welke kosten voor subsidie in aanmerking komen (paragraaf 4). De afwijzingsgronden, het maximale subsidiebedrag en het subsidieplafond en de wijze van verdeling zijn opgenomen in de paragrafen 5, 6 en 7. Tot slot wordt toegelicht op welke wijze de subsidie kan worden aangevraagd (paragraaf 8) en hoe de verdere procedure verloopt (paragraaf 9).

2. Doelgroep

De Minister van LNV verstrekt, op grond van artikel 2a, eerste lid, onderdeel d, van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies, op aanvraag subsidie aan particuliere werkgevers voor de in 2019 gemaakte opleidingskosten voor de groene boa’s die zij in dienst hebben.

Onder een particuliere werkgever wordt in deze oproep verstaan: werkgever, niet zijnde een overheidsinstantie, die (natuur- en recreatie)terreinen, landgoederen, jachtvelden of viswateren voor sportvisserij in eigendom of beheer heeft en die één of meer werknemers of vrijwilligers in dienst heeft die boa in domein I of II zijn, dan wel in opleiding zijn voor boa in domein I of II.

Dit zijn bijvoorbeeld wildbeheereenheden, sportvissersverenigingen, particuliere landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en andere particuliere terreineigenaren. Publieke werkgevers, zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, milieudiensten en omgevingsdiensten behoren dus uitdrukkelijk niet tot de doelgroep.

3. Subsidievoorwaarden

Een particuliere werkgever komt in aanmerking voor subsidie voor de opleidingskosten van een groene boa indien:

 • a. de desbetreffende groene boa:

  • 1°. in het bezit is van een geldige akte in domein I of II dan wel in opleiding is voor boa in domein I of II;

  • 2°. werkzaam is bij de particuliere werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst of daarmee gelijk te stellen rechtsverhouding;

  • 3°. werkzaamheden verricht die gericht zijn op handhaving en toezicht van onder andere natuurwetgeving, het Wetboek van strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom;

 • b. de opleiding of opleidingsmodule voorwaardelijk is voor het verkrijgen dan wel behouden van een boa-akte, zoals de opleiding voor basisbekwaamheid en de verplichte permanente her- en bijscholing;

 • c. de opleiding of opleidingsmodule door de betreffende groene boa wordt gevolgd tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019; en

 • d. de particuliere werkgever uiterlijk op 15 januari 2020 de factuur of facturen van de aanbieder van de opleiding of opleidingsmodule aan VBNE toestuurt waarmee aangetoond wordt dat de opleidingskosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

4. Subsidiabele kosten

De in aanmerking komende kosten zijn de kosten die de particuliere werkgever tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 maakt bij de aanbieder van de opleiding of de opleidingsmodule voor de betreffende opleiding of opleidingsmodule. Indien de particuliere werkgever BTW-plichtig is, komt de aan de aanbieder te betalen BTW niet in aanmerking voor subsidie.

5. Afwijzingsgronden

De Minister beslist afwijzend op een aanvraag voor subsidie indien:

 • a. niet voldaan is aan één van de voorwaarden, opgenomen in paragraaf 3;

 • b. de subsidie niet is aangevraagd via de gebundelde subsidieaanvraag, bedoeld in paragraaf 8.

6. Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per particuliere werkgever bedraagt maximaal 100 procent van de subsidiabele kosten. Indien aan een aanvrager reeds door een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt voor (een deel van) de betreffende opleidingskosten, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan maximaal 100 procent van de subsidiabele kosten.

7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

Het subsidieplafond bedraagt € 125.000, waarvan maximaal € 10.000 bestemd is voor de penvoerderskosten. Het overige bedrag, zijnde minimaal € 115.000, zal worden verdeeld over de aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie. Indien het totale bedrag van de aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie het subsidieplafond van € 115.000 overschrijdt, wordt de subsidie evenredig verdeeld over alle aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie, per boa waarvoor subsidie is aangevraagd. In dat geval kan de subsidie per boa dus lager uitvallen dan 100 procent van de subsidiabele kosten.

8. Subsidieaanvraag - machtiging van VBNE

De aanvragen voor de subsidie lopen via VBNE die als penvoerder voor de particuliere werkgevers (de subsidieaanvragers) zal optreden. VBNE zal de subsidies vervolgens aanvragen namens alle geïnteresseerden die zich bij VBNE voor een aanvraag hebben gemeld.

Particuliere werkgevers, die vallen binnen de in paragraaf 2 beschreven doelgroep, die (naar verwachting) in 2019 opleidingskosten maken voor groene boa’s en voldoen aan de in paragraaf 3 gestelde voorwaarden, kunnen zich van 20 juni 2019 t/m 29 juli 2019 melden bij VBNE. Aanmeldingen die na deze datum bij VBNE binnenkomen zullen niet door de VBNE in behandeling worden genomen. Aanmelden kan via www.vbne.nl door het invullen van het aanmeldingsformulier (het format is opgenomen in bijlage I). Met het aanmeldingsformulier dient de particuliere werkgever de volgende stukken mee te sturen aan VBNE:

 • 1. Machtigingsformulier, waarmee de particuliere werkgever VBNE machtigt om namens de particuliere werkgever de subsidieaanvraag in te dienen. Het machtigingsformulier is opgenomen in bijlage II bij deze oproep. Zonder deze machtiging mag VBNE geen subsidie namens de particuliere werkgever aanvragen, en kan VBNE de aanmelding dus niet in behandeling nemen.

 • 2. Een bewijs waarmee aangetoond wordt dat de groene boa waarvoor subsidie aangevraagd wordt, in dienst is bij de betreffende particuliere werkgever en dat de boa in het bezit is van een geldige akte in domein I of II, dan wel in opleiding is voor boa in domein I of II, zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst en indien van toepassing het aktenummer.

 • 3. Indien de particuliere werkgever in het aanmeldingsformulier aangeeft dat hij vrijgesteld is van de btw-plicht, een verklaring van de Belastingdienst waar dit uit blijkt.

 • 4. De factuur of facturen van de opleidingskosten, indien de particuliere werkgever hierover al beschikt. Indien de particuliere werkgever de factuur of facturen nog niet heeft ontvangen, dan kan de werkgever deze op een later moment, doch uiterlijk 15 januari 2020, aan VBNE toesturen. Later ontvangen facturen worden niet in behandeling genomen.

VBNE zal de subsidieaanvragen van alle geïnteresseerden die zich bij VBNE gemeld hebben, bundelen en indienen bij de Minister van LNV. Als penvoerder is VBNE het aanspreekpunt voor het Ministerie van LNV voor alle subsidieaanvragers, verantwoordelijk voor alle correspondentie met de Minister van LNV over de subsidies, het doorgeven van eventuele wijzigingen namens de subsidieaanvragers, het verdelen van de subsidies onder de aanvragers conform het besluit van de Minister van LNV en het opstellen van verantwoording van besteding van subsidiegelden namens alle subsidieaanvragers.

9. Verdere procedure

De Minister van LNV zal binnen zes weken nadat VBNE de gebundelde subsidieaanvragen heeft ingediend, beslissen op de aanvragen. Het besluit van de Minister van LNV waarin subsidie wordt verleend aan de afzonderlijke subsidieaanvragers die in aanmerking komen voor subsidie, zal naar VBNE worden gestuurd. VBNE zal een afschrift van dit besluit aan alle subsidieaanvragers sturen. In het subsidieverleningsbesluit van de Minister van LNV zal nog geen verdeling worden gemaakt van de afzonderlijke subsidiebedragen, deze zal pas bij subsidievaststelling gemaakt kunnen worden aan de hand van de daadwerkelijk door de subsidieaanvragers gemaakte en door een factuur aangetoonde kosten.

Uiterlijk 15 januari 2020 dienen de subsidieaanvragers bij VBNE de facturen van het opleidingsinstituut aan te leveren waarmee zij aantonen dat de opleidingskosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn. VBNE zal namens de subsidieaanvragers alle aangeleverde facturen tezamen met een eindverslag indienen bij de Minister van LNV ten behoeve van de subsidievaststelling. Vervolgens stelt de Minister van LNV binnen 6 weken na ontvangst van facturen en eindverslag in een subsidievaststellingsbesluit de verdeling van de subsidie per afzonderlijke subsidieaanvrager vast. Dit besluit wordt aan VBNE toegezonden. VBNE zal vervolgens een afschrift van dit besluit aan de subsidieaanvragers toezenden en de subsidie conform de in het besluit gemaakte verdeling uiterlijk binnen 2 weken na subsidievaststelling aan de subsidieontvangers overmaken.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE I: AANMELDINGSFORMULIER

Aanmelden voor de aanvraag van subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019 kan door het invullen van een aanmeldingsformulier dat terug te vinden is op www.vbne.nl. Hieronder is het format van het aanmeldingsformulier opgenomen.

Gegevens werkgever

 
   

Naam organisatie:

 
   

Postadres:

 
 
 

Naam contactpersoon organisatie:

 
   

E-mailadres contactpersoon:

 
   

Telefoonnummer contactpersoon:

 
   

Rekeningnummer (voor uitbetaling vergoeding):

 
   

Rekeningnummer ten name van:

 
   

Is uw organisatie btw-plichtig?

Ja/nee*

   

Gegevens boa of boa in opleiding waarvoor subsidie wordt aangevraagd

   

Naam en voorletters werknemer:

 
   

Soort dienstverband:

Arbeidscontract/vrijwilligersovereenkomst/

andere rechtsgeldige overeenkomst, namelijk: ..........................................*

   

Werkzaam in:

Domein I / Domein II / Domein I en II*

   

Houdt de boa of boa in opleiding zich voornamelijk bezig met werkzaamheden die gericht zijn op handhaving en toezicht van o.a. natuurwetgeving, wetboek van strafrecht en de wegen en verkeerswet, in het landelijk gebied buiten de bebouwde kom?

Ja/Nee*

   

Geldig aktenummer van de boa (indien van toepassing):

 
   

Gegevens opleiding

 
   

Naam opleidingsorganisatie:

 
   

Naam opleiding of opleidingsmodule:

 
   

Is de opleiding of opleidingsmodule voorwaardelijk voor het verkrijgen of behouden van een boa-akte?

Ja/Nee*

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

BIJLAGE II: MACHTIGINGSFORMULIER

Met dit formulier machtigt u de penvoerder, VBNE, om namens uw organisatie de subsidieaanvraag in te dienen. U dient dit formulier bij uw aanmeldingsformulier mee te sturen aan VBNE. VBNE voegt de machtigingen bij de gebundelde subsidieaanvraag. Het machtigingsformulier is ook terug te vinden op www.vbne.nl.

1. Gegevens aanvrager

 
   

Naam organisatie:

 
   

Postadres:

 
   
   
   

KvK-nummer:

 

Is uw bezoekadres anders dan uw postadres?

Ja/nee*

Zo ja, vul de gegevens van uw bezoekadres in:

 
   
   
   

2. Contactpersoon bij aanvrager

 
   

Naam contactpersoon:

 

Telefoon contactpersoon:

 

Mobiel contactpersoon:

 

E-mail contactpersoon:

 
   

3. Machtiging

 
   

Penvoerder (naam organisatie):

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren

   

Projectnaam:

Subsidieaanvraag voor opleidingskosten van groene boa’s 2019

 • Ik machtig de penvoerder, om namens de organisatie, genoemd bij onderdeel 1, een subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van LNV voor het project en om namens de organisatie op te treden in alle gelegenheden die betrekking hebben op deze subsidieaanvraag, het projectbeheer en de subsidievaststelling.

 • Ik ben bevoegd om deze machtiging te ondertekenen.

 • Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

Ondertekenaar namens:

 

Titel(s):

 

Voorletter(s):

 

Tussenvoegsel(s):

 

Achternaam:

 

Geslacht:

Man/Vrouw*

Datum:

 

Handtekening:

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.