Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2019, 34612VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2019-53-GPP-Kazernehof

Logo Tilburg

Redacteur Jordy Paanakker

 

Besluit inzake Creëren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 

Afdelingshoofd Wilbert Wouters

 

Datum besluit 20 juni 2019

 

Publiceren ja, officiële bekendmaking

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • er voor het volgende adres: Kazernehof 45 te Tilburg een aanvraag is gedaan voor het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • de aanvrager om medische gronden in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerplaats die binnen 100 meter van bovenstaand adres gesitueerd is;

 • er geen mogelijkheid is tot parkeren op eigen terrein;

 • de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats bij de toegang tot het pand wordt ingericht als het gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • uit het oogpunt van het beschermen van de weggebruiker en passagiers en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het wenselijk c.q noodzakelijk is een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te creëren;

 • uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van een goede doorstroming van het verkeer, het noodzakelijk is hiervoor conform CROW 96b tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

 • over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

 

 

 

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

 

Besluit:

Het creëren van een gehandicaptenparkeerplaats op de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats nabij het adres van Kazernehof 45 te Tilburg door het plaatsen van een verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en een onderbord met kenteken, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekening:

 • Norm 830008.pdf.

 • Kazernehof (GPP)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Wilbert Wouters

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.