Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenStaatscourant 2019, 34563Ruimtelijke plannenGemeente Amstelveen – Vastgesteld Paraplubestemmingsplan Wonen

Logo Amstelveen

Z-19 / 0028 12

 

Vastgesteld bestemmingsplan paraplubestemmingsplan Wonen’

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Amstelveen in de vergadering van 12 juni 2019 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan Wonen” met de bijbehorende stukken. (IDN : NL.IMRO.0362.PP07-VG01).

Dit paraplubestemmingsplan is van toepassing op de gehele gemeente voor alle woningen. Er zijn regels opgesteld omtrent het onttrekken van (delen) van woonruimte voor woningdelen en bed & breakfast. Ook zijn er regels opgesteld waarbij het niet is toegestaan om woningen te splitsen of samen te voegen.

Ter inzage

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan herziet gedeeltelijk digitale en analoge bestemmingsplannen. Het vastgesteld paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken betreft het gehele Amstelveens grondgebied. Het paraplubestemmingsplan ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van donderdag 20 juni 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

Digitaal

U kunt het ‘paraplubestemmingsplan Wonen’ raadplegen op:

- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0362.PP07-VG01

- en op de gemeentelijke website via: http://ro0362.ropubliceer.nl

Papier

Het paraplubestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen gedurende de genoemde termijn ter inzage bij de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen.

Beroepsmogelijkheid

Het instellen van beroep tegen de besluiten is mogelijk van 21 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan en door een ieder tegen de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen gedurende de termijn van 6 weken waarbinnen het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het is voor burgers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.