Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 34457VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning, uitgebreide procedure Henegouwerweg achter nr. 19

Logo Waddinxveen

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van de uitgebreide procedure:

  • Henegouwerweg achter nummer 19, het bouwen van een woning, afwijking maximale goothoogte

Ter inzage

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juni tot en met 31 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder mondeling of schriftelijk een zienswijze inbrengen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en moet gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 45, 2800 AA, Gouda. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de ODMH, telefoonnummer 088- 54 50 001. De zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Waddinxveen, 19 juni 2019