Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2019, 34383VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerplaatsen elektrische auto De Papiermaker

Logo Boxtel

Burgemeester en wethouders van Boxtel,

OVERWEGENDE

dat de provincie Noord-Brabant het elektrisch rijden wil bevorderen;

dat de provincie Noord-Brabant hiervoor het project Slim Laden, fase B is gestart;

dat de gemeente Boxtel vanuit duurzaamheidoogpunt dit initiatief steunt en elektrisch vervoer wil stimuleren;

dat de gemeente Boxtel mede door het realiseren van oplaadplaatsen aan de ontwikkeling van elektrisch rijden bijdraagt;

dat de parkeerplaatsen gekoppeld zijn aan een aanvraag van een eigenaar van een elektrisch voertuig;

dat deze aanvrager geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft;

dat deze parkeerplaatsen, uitsluitend als parkeer- en oplaadvoorziening voor elektrische auto’s worden ingericht;

dat realisatie van dergelijke voorzieningen één van de doelstellingen uit de Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel is;

dat overleg met de politie als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van het artikel 12 van het BABW (Besluit Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden of aanduidingen voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet de gemeente Boxtel bevoegd is;

B E S L U I T E N

  • 1.

    Door plaatsing van een verkeersbord E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een onderbord ‘opladen elektrische auto’s’ conform bijgaande situatietekeningnr. 2019-31-01 twee parkeer-plaatsen aan de De Papiermaker voor het opladen van een elektrische auto aan te wijzen;

  • 2.

    Dit besluit aan de Politie Oost Brabant, Team Meijerij Boxtel, kenbaar maken.

Boxtel, 12 juni 2019

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

F.H. van Dommelen

teammanager Inrichting, Verkeer en Reiniging

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Boxtel, postbus 10000, 5280 DA Boxtel.

Inzage

Het verkeersbesluit met bijbehorende stukken ligt gedurende de bezwarentermijn bij de receptie van het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op woensdag en donderdag van 17.00 tot 19.30 uur en na telefonische afspraak.