Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 34366VergunningenKennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, plaatsen van een teeltruimte en een hemelwatersilo, Slingerdijk 6, Oterleek

Logo Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

 

1842ED6

Kennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 

Slingerdijk 6 Oterleek: het plaatsen van een teeltruimte en een hemelwatersilo.

Datum einde beroepstermijn: 1 augustus 2019.

 

Beroep

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langs komen? Maak een afspraak.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn tegen dit besluit schriftelijk en gemoti­veerd beroep indie­nen bij de rechtbank Noord-Holland, afdeling Publiekrecht, sectie Bestuur, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De beroepstermijn van zes weken vangt aan de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een eventueel beroep dient uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde beroepstermijn te zijn ingediend.