Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelStaatscourant 2019, 34291Ruimtelijke plannenBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Ontwerp-projectomgevingsvergunning Nieuwaal, Kerkstraat 12

Logo Zaltbommel

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel maken bekend dat zij op basis van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 Wabo medewerking willen verlenen aan de bouw van een woning met bijgebouw. De locatie is gelegen aan de Kerkstraat 12 in Nieuwaal.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende documenten van donderdag 20 juni 2019 t/m woensdag 31 juli 2019 voor iedereen ter inzage.

De stukken bekijkt u via onze website www.zaltbommel.nl. De informatie vindt u onder bestemmingsplannen.

Ook kunt u ze bekijken tijdens de openingstijden bij de afdeling Publiekszaken op het gemeentekantoor van Zaltbommel. Neem hiervoor contact op met het Omgevingsloket via 14 0418 of omgevingsloket@zaltbommel.nl. Het gemeentekantoor ligt aan de Hogeweg 11 te Zaltbommel.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of opmerkingen (zienswijze) aan het college duidelijk maken. Wij ontvangen dit het liefst schriftelijk. Dit kan op twee manieren.

Elektronisch: info@zaltbommel.nl

Op papier: Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

In de zienswijze neemt u op: omschrijving van het (voorgenomen) besluit waar uw zienswijze over gaat, uw naam en adres, datum, telefoonnummer, handtekening en de motivering van uw zienswijze.

U kunt uw zienswijze ook mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor naar de behandelend ambtenaar van de Omgevingsdienst Rivierenland (tel. 0344 - 579 314). Heeft u vragen? Bel dan ook dit telefoonnummer.