Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 34283Ruimtelijke plannenOmgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning op het perceel Oosterweg 63 te De Wilp, Westerkwartier

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 11 juni 2019 een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verbouwen van een woning op het adres Oosterweg 63 te De Wilp.

Initiatiefnemer wil de boerderij (voormalige agrarische bedrijfswoning) verbouwen en deze geheel gaan gebruiken als woonruimte. Daarnaast bevat het planvoornemen het handhaven van beide schuren op het achtererf om deze te gebruiken voor bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van een klussenbedrijf.

Het plan is strijdig met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Marum’. Omdat wij de realisatie van het bouwplan mogelijk willen maken, volgen wij een procedure om af te wijken van dit bestemmingsplan.

Voormelde omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 21 juni 2019 tot en met 1 augustus 2019 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie, locatie Zuidhorn (bezoekadres: Hooiweg 9) U kunt de stukken ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (plancodenummer: NL.IMRO.1969.OVBG19HERS1-VA01).

Beroep/verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen door de aanvrager, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor die datum naast beroep ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van bovengenoemde Rechtbank. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om voorlopige voorziening indienen via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.