Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2019, 34267VergunningenVastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan VIOS - Pastoor Knippenberghstraat

Logo Peel en Maas

Burgemeester en wethouders van Peel en Maas maken bekend dat de gemeenteraad van Peel en Maas in de openbare vergadering van 11 juni 2019, op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het bestemmingsplan Meijelseweg 6 te Beringe ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de percelen Meijelseweg 6 te Beringe. Het plan regelt dat op de locatie VIOS (Meijelseweg 6 in Beringe) een Business Centrum gevestigd en geëxploiteerd kan worden. Voorde locatie aan de Pastoor Knippenberghstraat wordt geregeld dat er een woning gerealiseerd en bewoond kan worden.

Wilt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan en de onderliggende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

  •  

    Op www.ruimtelijkeplannen.nl via het IDN-nummer: NL.IMR0.1894.BPL0201-VG01

  •  

    Op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl;

  •  

    Op papier in te zien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroepstermijn

U kunt gedurende 6 weken een beroep instellen, waarbij de beroepstermijn start op 20 juni 2019.

 

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen gedurende de hierboven genoemde beroepstermijn beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kunt u instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op: https://digitaalloket.raadvanstat.nl/ voor meer informatie.