Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2019, 34251Ruimtelijke plannenbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij in het kader van de Wabo met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, een omgevingsvergunning hebben verleend. De vergunning is verleend voor een perceel aan ’t Veld nabij 31 in Wezep. De vergunning maakt het planologisch mogelijk om het perceel met de bestemming Groen te mogen gebruiken als tuin en het bouwen van een blokhut in die bestemming. Het zaaknummer van de vergunning betreft 0269201800590.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunningen (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking is op 9 april 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 10 april 2019 zes weken ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de ter inzagetermijn. De beschikking omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet inhoudelijk gewijzigd.

 

Definitieve beschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De definitieve beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 juni tot en met woensdag 31 juli 2019 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikking is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

  • 1.

    u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;

  • 2.

    u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; 

 

Het college van de gemeente Oldebroek,