Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 34228Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/129938, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 in verband met de aanvraagperiode 2019

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 4 in samenhang met artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdelen a, b en g, en artikel 5 van de Kaderwet subsidies I en M en de artikelen 2, eerste en derde lid, en 4 van het Kaderbesluit subsidies I en M;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018–2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

De tabel bij artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Er wordt een rij ingevoegd, luidende:

  • k. Extra subsidie op drinkwater Bonaire.

2. In rij k (nieuw) wordt in de kolom 2019 ingevoegd ‘700’.

3. In de laatste rij wordt in de kolom 2019 ‘4.823’ vervangen door ‘5.523’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen deel

1. Inleiding

Deze regeling bevat een wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018-2022 in verband met de aanvraagperiode 2019. De Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018-2022 (hierna: tijdelijke regeling) biedt het kader voor het verstrekken van de reguliere benodigde subsidie over 2018 tot en met 2022 aan het eilandsbestuur van het openbare lichaam Saba en aan Sint Eustatius Utility Company N.V. en het Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) voor het dekken van een deel van de kosten van het vaste gebruikstarief en wegtransporttarief van drinkwater in de eilandgebieden. Daarnaast voorziet deze in het kader voor het verstrekken van reguliere benodigde subsidie over de genoemde jaren aan het WEB voor de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire.

2. Wijziging

Bij het opstellen van de tijdelijke regeling is geen rekening gehouden met de toename van het aantal drinkwateraansluitingen op Bonaire en nieuwe investeringen in de drinkwatervoorziening van Bonaire. Hierdoor is het huidige subsidieplafond voor subsidie op de transportkosten drinkwater Bonaire te laag om drinkwater betaalbaar en toegankelijk te houden voor eenieder. Om die reden wordt het subsidieplafond voor 2019 met € 700.000 opgehoogd.

Deze extra subsidie op drinkwater Bonaire is opgenomen in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in onderdeel k van de tabel in artikel 3 van deze regeling.

3. Administratieve lasten

Er zijn geen, dan wel neutrale, gevolgen voor de administratieve lastendruk van burgers en bedrijven vergeleken met de eerdere subsidieverstrekking.

4. Consultatie

Er is afgezien van internetconsultatie vanwege het niet tot gevolg hebben van veranderingen in rechten en verplichtingen, administratieve lasten en uitvoeringslasten.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de in artikel 4.17, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving voor ministeriële regelingen genoemde vaste verandermomenten en van de ingevolge het vierde lid in dit geval geldende minimuminvoeringstermijn van twee maanden. Dit is vereist met het oog op het grote openbare belang van de continuïteit van de drinkwatervoorziening op Bonaire. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2019 omdat de extra subsidie betrekking heeft op het gehele kalenderjaar 2019.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga