Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 34199VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het verplaatsen van de snelheidsovergang van 130 km/u naar 100 km/u op de rijksweg A35 (HRR) en het toevoegen van een extra snelheidsovergang van 100 km/u naar 80 km/u op afrit 26 van de rijksweg A35 (HRR) in de gemeente Enschede, door middel van het plaatsen van bebording (bord A1 maximumsnelheid).

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

BESLUIT

Door middel van plaatsing van de verkeersborden A01-100 en A01-80 (maximumsnelheid) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de rijksweg A35 (HRR) de snelheidsovergang van 130 km/u naar 100 km/u te verplaatsen naar km 65.100 en een extra snelheidsovergang van 100 km/u naar 80 km/u toe te voegen ter hoogte van km 65.800 (afrit 26) in de gemeente Enschede.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanvraag/inleiding

Op 24 januari 2019 is een verzoek ontvangen van Rijkswaterstaat Oost-Nederland tot het nemen van een verkeersbesluit voor een verplaatsing van de snelheidsovergang van 130 km/u naar 100 km/u naar km 65.100 op de rijksweg A35 (HRR) en voor een toevoeging van een extra snelheidsovergang van 100 km/u naar 80 km/u op afrit 26 van de rijksweg A35 (HRR) ter hoogte van km 65.800 in de gemeente Enschede.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer: RWSZ2019-00008603.

Wettelijke basis

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en verkeersborden, zoals benoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW), voor zover daardoor een verbod of gebod wordt ingesteld of gewijzigd.

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de WVW ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

Doel

Tussen Groenlo en Enschede is de nieuwe rijksweg N18 gerealiseerd. De nieuwe rijksweg N18 sluit aan op de Westerval in Enschede en de rijksweg A35 ter hoogte van de aansluiting Enschede-West.

Om het risico op congestievorming te voorkomen is op de rijksweg A35 (HRR) een gecombineerde afrit gerealiseerd (afrit 26a richting Enschede West en afrit 26b richting rijksweg N18 ( Haaksbergen/Doetinchem).

Om de veiligheid van de weggebruiker te borgen wordt langs de rijksweg A35 de snelheidsovergang van 130 km/u naar 100 km/u, verplaatst naar km 65.100. Daarnaast is op afrit 26 een extra snelheidsovergang van 100 km/u naar 80 km/u toegevoegd ter hoogte van km 65.800 (HRR).

Maatregelen

Door middel van plaatsing van de verkeersborden A01-100 en A01-80 (maximumsnelheid) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zal de maximumsnelheid op de rijksweg A35 vanaf km 65.100 (HRR) worden vastgesteld op 100 km/u en zal de maximumsnelheid op afrit 26 (ter hoogte van km 65.800) worden vastgesteld op 80 km/u.

MOTIVERING

Het instellen van een snelheidsbeperking/snelheidsovergang op de rijksweg A35 (HRR) in Enschede is bedoeld om de veiligheid van de weggebruiker te borgen.

De doelstelling van de WVW 1994 zoals aangegeven in artikel 2 lid 1 en lid 2 is:

Primair:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Secundair:

 • 1.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en;

 • 2.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers is het gewenst om door middel van plaatsing van de verkeersborden A01-100 en A01-80 (maximumsnelheid) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de rijksweg A35 (HRR) in de gemeente Enschede een snelheidsovergang te verplaatsen en een snelheidsovergang toe te voegen. 

De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van het doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd. 

De belangen van derden worden met het verplaatsen van een snelheidsovergang en het toevoegen van een snelheidsovergang, voor zover bekend, niet geschaad.

 

Wegtraject

De situatie op afrit 26 van de rijksweg A35 is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekeningen:

- project N18 Groenlo-Enschede, nieuwe situatie aansluiting Westerval (as built), doc.nr. 10.00.01-08, revisie 3.0;

- project N18 Groenlo-Enschede, nieuwe situatie aansluiting Westerval (as built), doc.nr. 10.00.01-09, revisie 3.0. 

Het betrokken weggedeelte is in beheer bij het Rijk en is gelegen in de gemeente Enschede.

 

GEVOLGDE PROCEDURE

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de verkeersadviseurs van de Politie Oost Nederland.

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

wnd. hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

 

 

mw. mr. M. Witte

MEDEDELINGEN

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de betreffende contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van het besluit.  De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

 

 • 1.

  Is de inhoud van het

 • 2.

  Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

 • 3.

  Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 

  Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

   

  Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • 1.

  Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • 2.

  Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • 3.

  Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

  Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

   

  Hoe maakt u bezwaar?

  Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.

   

 

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

 • 1.

  uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

 • 2.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en uw handtekening. 

  Voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

   

  Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

   

  Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.