Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandStaatscourant 2019, 34163Ruimtelijke plannenVaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid, Zwartewaterland

Logo Zwartewaterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 6 juni 2019 besloten het bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in de bouw van circa 62 woningen in een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis en op de website van de gemeente. Ook zijn de stukken in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0062-VS01.

Zienswijze

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 19 juni t/m 31 juli 2019 door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 1 augustus 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.