Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 2019, 34153Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juni 2019, nr. WJZ/ 19107573 , tot wijziging van bijlage IV bij de Regeling identificatie en registratie van dieren in verband met paarden in natuurgebieden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van Verordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort) (PbEU 2015, L 59) en artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De tabel in bijlage IV bij de Regeling identificatie en registratie van dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

In de rij met het onderdeel ‘Millingerwaard’ wordt ‘Waaiboerhoeveweg’ vervangen door: ‘Waiboerweg’.

B

In de rij met het onderdeel ‘Loevestein’ wordt ‘Pederoijen’ vervangen door: ‘Poederoijen’.

C

In de rij met het onderdeel ‘Oranjezon’ wordt ‘Koniningin’ vervangen door: ‘Koningin’.

D

De rij met het onderdeel ‘Lentevreugd’ komt te luiden:

Lentevreugd

Katwijkseweg 18

2242 PB Wassenaar

E

De rij met het onderdeel ‘Nationaal Park Zuid-Kennemerland’ komt te luiden:

Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Zeeweg 12

2051 EC Overveen

F

De rij met het onderdeel ‘Bourtange’ komt te luiden:

Bourtangerveld

Bisschopsweg

9545 TN Bourtange

G

Aan de tabel worden de volgende rijen toegevoegd:

Groesplaat

Merwededijk

4285 WG Woudrichem

De Houtwiel

Schwartzenbergloane 7

9108 AL Broeksterwoude

Twijzelermieden

Tsjerkebuorren 72

9286 GC Twijzel

De Falom

Haadwei 21

9109 NT De Falom

Laurabossen

Lozerweg 119

6006 SR Weert

Kettingdijk

Kettingdijk 3

6006 VD Weert

Kempen

Ten zuidoosten van de Loozerweg, tegen de Belgische grens en in het noordoosten begrensd door Laurabossen.

Loozerheide

Ten noorden van de Kempenweg (N564) en tegen de Boshoverheide, gemeente Weert

Wijfelterbroek

Pruiskesweg 16

6006 RT Weert

Graus

Tussen de Boberden te Stramproy, de Pruiskesweg te Weert en de Belgische grens

Raamweide

Ten oosten van de Pruiskesweg 16,

6006 RT Weert

Kwoaj gaat

Ten zuiden van de Bocholterweg te Weert, ten westen van de Pruiskesweg te Weert en ten noorden van De Raam te Weert

Tungelroyse beek

Heltenbosdijk 45

6006 RZ Weert

Siendonk Oost

Lochtstraat 7

6039 RV Stramproy

‘t Luuëke

Lochtstraat 28

6039 RV Stramproy

Abeek

Tussen Grensweg te Stramproy en de Belgische grens, ten oosten van Landgoed Broekmolen, Grensweg 8 te Stramproy

Looserplas

Sint Barbaraweg 53

6024 AR Budel-Dorplein

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Op basis van artikel 13 Verordening 2015/262 is in de Regeling identificatie en registratie van dieren een uitzondering gemaakt op de reguliere identificatie- en registratieverplichting van paarden die in gebieden leven die zijn opgenomen in bijlage IV bij de regeling. Deze paarden hebben geen paardenpaspoort nodig. Op grond van artikel 38r, tweede lid, van de Regeling I&R geldt de verplichting tot identificatie en registratie pas als de paardachtigen het gebied verlaten. Gebleken is dat een aantal gebieden nog niet in bijlage IV waren opgenomen. Via deze wijziging geschiedt dit alsnog (artikel I, onderdeel G). Aangezien de paardachtigen in deze gebieden vooralsnog niet hoeven te worden geïdentificeerd en geregistreerd, zijn er geen gevolgen voor de regeldruk.

Verder zijn ten aanzien van een aantal aangewezen gebieden verschrijvingen hersteld (artikel I, onderdelen A tot en met F).

Het college ATR heeft besloten om over de Regeling I&R paarden natuurgebieden geen advies uit te brengen. De gevolgen voor de regeldruk zijn niet substantieel.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten