Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenStaatscourant 2019, 34145VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen Druten i.v.m. fase 4 herinrichting Scharenburg

Logo Druten

 

Burgemeester en wethouders van Druten;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15 lid 1 van de WVW, ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) ingevolge de plaatsing van verkeersborden volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Tweestromenland;

 • het mandaatbesluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de bevoegdheid verkeersbesluiten te nemen te mandateren aan de beleidsadviseur Openbare Ruimte.

Overwegende dat:

 • de Scharenburg, Koekoek, Klepperheide Parken en Corterhoven in Druten, in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Druten;

 • naast het benodigde onderhoud aan de riolering en de verharding ook de verkeerssituatie moet worden verbeterd;

 • dat het doel van het project is het behoud van de doorstroming van het verkeer in de toekomst maar ook het veiliger en beter oversteekbaar maken van de Scharenburg voor fietsers en voetgangers;

 • afgelopen jaar de planvorming heeft plaatsgevonden voor de herinrichting van de Scharenburg;

 • daarbij met stakeholders en andere belanghebbenden en geïnteresseerden overleg is geweest over het ontwerp;

 • er diverse raadsavonden en informatieavonden zijn geweest waarin de oplossingsrichting uitvoerig is besproken en waar ruimte was om inbreng te hebben;

 • het ontwerp in het college en gemeenteraad is vastgesteld;

 • de werkzaamheden in 5 fases wordt uitgevoerd conform het Hoofdfaseringsplan en planning;

 • dit verkeersbesluit enkel de 4e fase betreft en voor de andere resterende fases separate besluiten worden opgesteld;

 • er vanwege de kans op archeologische vondsten vertraging kan optreden;

 • de verschillende fases ook verschillende tijdelijke verkeersmaatregelen vereisen;

 • er in de onderstaande periodes de werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de Scharenburg en aansluitende wegen.

 • Planning fase 4 : Op 24 juni 2019 start Fase 4 van de reconstructie van de Scharenburg. De werkzaamheden in Fase 4 zullen 9 weken in beslag nemen.

Locatie werkzaamheden Fase 4

De werkzaamheden in Fase 4 vinden plaats op de Scharenburg tussen de T-splitsing met de Koningstraat en de Rotonde Scharenburg/Schipleisingel. Daarnaast wordt er ook in de Koningstraat gewerkt tot aan de T-splitsing met de Klepperheide. De Klepperheide blijft toegankelijk.

Omleiding

Vanaf de Maas en Waalweg (N322) is nog steeds de grootschalige omleiding van toepassing. De omleiding loopt via de Deestersteeg en Noord-Zuid. Deze omleiding duurt tot aan het eind van alle werkzaamheden. In de kern van Druten passen we lokale omleidingsroutes toe.

Bouwapp

Alle informatie over de werkzaamheden en omleidingen kan ook bekeken worden in ‘de BouwApp’ op een smart Phone. Deze gratis app downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. In de ‘de BouwApp’ vindt men de werkzaamheden onder ‘Reconstructie/Rioolvervanging Scharenburg Druten’. Wij vullen de app steeds met de meest actuele informatie en omleidingen. U vindt alle informatie en plattegronden ook op www.druten.nl/scharenburg.

 • deze werkzaamheden zorgen voor diverse hindermomenten;

 • alle aanwonenden ten tijde van de werkzaamheden, middels een brief en publicaties, ruim van tevoren zijn geïnformeerd over de werkzaamheden;

 • gezien de aard van de werkzaamheden overlast onvermijdelijk is;

 • getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken door de verkeersmaatregelen af te wegen en deze zo goed mogelijk voor te bereiden;

 • alle afsluitingen en omleidingen in samenspraak gaan met de diverse hulpdiensten en OV-diensten;

 • de wegwerkzaamheden worden gemeld op de website www.bereikbaargelderland.nl;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • dat de bovenvermelde maatregelen wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW om de vrijheid van het verkeer en de bruikbaarheid van de weg zoveel mogelijk te waarborgen.

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

Besluiten

 • 1.

  Het plaatsen, instant houden en verwijderen van de tijdelijke verkeersmaatregelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de 4e fase m.b.t. de herinrichting van de Scharenburg, Koekoek en de Klepperheide;

 • 2.

  E.e.a. conform de Hoofdfasering en planning van 21 december 2018, of zoveel eerder of later als de omstandigheden hier aanleiding toe geven;

 • 3.

  E.e.a. conform bijbehorende tekening met de tijdelijke verkeersmaatregelen en bebording van 13 juni 2019 met tekeningnummer ENI19.0084.5

Druten, 14 juni 2019

Namens burgemeester en wethouders van Druten,

 

De heer ing. M.J.H. Eijkhout,

Beleidsadviseur Openbare Ruimte

Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant gedurende 6 weken ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na publicatie, tegen dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Gemeente Druten, Postbus 1, 6650 AA Druten. Zie hiervoor de bezwaarschriftbijsluiter.