Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2019, 34124Ruimtelijke plannenTer inzage legging Voorbereidingsbesluit Overgeest en Endegeest, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest maken ingevolge artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 13 juni 2019 heeft besloten:

 • 1.

  op grond van artikel 3.7, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit te nemen met identificatienummer NL.IMRO.0579.VBDeGeesten-va01 voor het gebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (bijlage);

 • 2.

  op grond van artikel 3.3 en artikel 3.7 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening te bepalen dat het verboden is binnen dit het gebied zoals opgenomen in de bijlage:

  • o

   te bouwen; en/of

  • o

   werken, geen bouwwerken zijnde, dan wel werkzaamheden uit te voeren en/of;

  • o

   bouwwerken te slopen; en/of

  • o

   het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

 • 3.

  op grond van artikel 3.7, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening dat Burgemeester en wethouders bij omgevingsvergunning kunnen afwijken van voornoemde verboden voor aanvragen omgevingsvergunning, met betrekking tot:

  • o

   de huisvesting van het voortgezet speciaal onderwijs van de Leo Kannerschool, inclusief een eventueel benodigde uitbreiding van de bouwmogelijkheden en een herinrichting van het terrein;

  • o

   de huisvesting van een internationale basisschool (IGBO, inclusief eventuele herinrichting van het terrein);

  • o

   het gebruik van bestaande panden van Rivierduinen voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen zoals maatschappelijke opvang;

  • o

   werken of werkzaamheden benodigd om de bestaande bebouwing in stand te houden en/of te laten functioneren, zoals bijvoorbeeld rioleringswerkzaamheden;

  • o

   gevallen die in overeenstemming zijn met de regeling “Afwijkingsbevoegdheid kruimelgevallen Endegeest en Overgeest”;

  • o

   ontwikkelingen die in overeenstemming zijn met een nog vast te stellen Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan die tegelijkertijd met de gebiedsvisie zal worden vastgesteld (december 2019).

  • o

   de raad te informeren middels een raadsmededeling, indien er sprake is één van bovenstaande afwijkingen.

 • 4.

  dat dit voorbereidingsbesluit op de dag van bekendmaking in werking treedt; 

Gebied voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de gebieden Overgeest en Endegeest, zoals dat is aangeduid op de verbeelding met kenmerk NL.IMRO.0579.VBDeGeesten-va01. Deze verbeelding is met het voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.  

Aanleiding voorbereidingsbesluit

Voor Endegeest en Overgeest heeft de gemeenteraad op 28 mei jl. de Nota van Uitgangspunten De Geesten vastgesteld. Het college zal nu een gebiedsvisie opstellen voor het gehele gebied Wilhelminapark en Geesten. Direct daarna zal een bestemmingsplan worden opgesteld. Het college zal zich inspannen om binnen een jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Om de gebieden - zolang deze procedures lopen en een nieuwe bestemmingsplan nog niet in ontwerp ter inzage ligt – te beschermen tegen ongewenste ontwikkelingen is voor deze gebieden een voorbereidingsbesluit genomen.

 

Inwerkingtreding en werkingsduur

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 14 juni 2019 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.

 

Ter inzagelegging voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende tekening (bijlage 1) ligt met ingang van 14 juni 2019 ter inzage op het gemeentehuis van Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13  te (2342 AN) Oegstgeest. Het voorbereidingsbesluit en de tekeningen zijn ook digitaal in te zien op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met bijlage 2 (Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

 

Oegstgeest, 14 juni 2019

 

 

Bijlage 1: Tekening