Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 34121VerkeersbesluitenVerkeersbesluit herplaatsing van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op diverse locaties op het parkeerterrein Bisonspoor rond nummers 1161 en 1204-1235 in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

ONDERWERP

Het verkeersbesluit betreft het opnieuw toewijzen van vijf bestaande algemene gehandicaptenparkeer-plaatsen op het parkeerterrein rond Bisonspoor nummers 1161 en 1204-1235 (Bisonstaete) in Maarssen. Hiervoor worden de bestaande algemene plekken verwijderd en verspreid in het gebied teruggeplaatst. Dit in verband met de herinrichting van de openbare ruimte, het marktplein en de bereikbaarheid van de diverse (medische) voorzieningen in Bisonspoor.

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

MOTIVERING TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 • Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering en plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • Ingevolge van artikel 2 lid 1 onder d wordt met het verkeersbesluit de vrijheid van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

 • Ingevolge van artikel 2 lid 2 onder a wordt met het verkeersbesluit het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

 • Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg / de eigenaar van de weg gehoord.

 • Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de contactpersoon van politie. Deze gaat akkoord met de te nemen verkeersmaatregelen. Het advies van de politie geeft aan dat zij positief staat tegenover de herplaatsing van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, maar dat daarbij wel de juiste bebording geplaatst dient te worden.

Met het herplaatsen van vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen wordt het zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer voor de mindervalide bestuurders bevorderd. Tevens wordt de bereikbaarheid van de diverse (medische) voorzieningen in Bisonspoor voor deze doelgroep verzekerd.

Het is dan ook gewenst om vijf bestaande algemene gehandicaptenparkeerplekken te herplaatsen in het gebied rond de (medische) voorzieningen in Bisonspoor in Maarssen.

De nieuwe locaties van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn:

 • -

  Twee plekken tegenover de ingang van winkelcentrum Bisonspoor aan de korte zijde van Bisonspoor nummers 1204-1235 (Bisonstaete);

 • -

  Twee plekken aan de voor- en lange zijde van Bisonspoor nummers 1204-1235 (Bisonstaete) in de eerste en laatste bestaande langs parkeervakken;

 • -

  Een plek aan de voorzijde van Bisonspoor nummer 1161.

 

 

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de diverse (medische) voorzieningen voor de mindervalide weggebruikers is leidend in deze afweging.

Daarnaast zijn de belangen van de overige weggebruikers gewogen. Door de herplaatsing zal er voor de overige weggebruikers niet veranderen anders dan dat het in de oude situatie het geval was.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het gemeentebestuur van Stichtse Vecht besloten tot herplaatsing van de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in het gebied op het parkeerterrein rond Bisonspoor nummers 1161 en 1204-1235 (Bisonstaete) in Maarssen.

De nieuwe locaties van de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen zijn:

 • -

  Twee plekken tegenover de ingang van winkelcentrum Bisonspoor aan de korte zijde van Bisonspoor nummers 1204-1235 (Bisonstaete);

 • -

  Twee plekken aan de voorzijde van Bisonspoor nummers1204-1235 (lange zijde van Bisonstaete) in de eerste en laatste bestaande langs parkeervakken;

 • -

  Een plek aan de voorzijde van Bisonspoor nummer 1161.

Hiervoor wordt, bij de bovengenoemde locaties, het verkeersborden E06 (bijlage 2, RVV 1990) geplaatst.

College van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Stichtse Vecht, 11 juni 2019

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Bent u het niet eens met het besluit of is het besluit onduidelijk?U kunt ons dan bellen. Een medewerker van de gemeente neemt het besluit dan graag met u door. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.U kunt ons bellen van maandag tot enmet vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur op telefoonnummer 14 0346. De naam van de medewerker die u kan helpen met uw vragen staat bovenaan deze brief.Let op: wacht niet te lang met contact opnemen want de termijn waarbinnen eenbezwaarschrift moet worden ingediend loopt gewoon door.

Komen we er samen niet uit of wilt u liever geen persoonlijk contact? U kunt dan een bezwaarschrift indienen.

BEZWAAR

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes wekenna de publicatiedatum van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders.U kunt online bezwaar maken, zie www.stichtsevecht.nl/bezwaar.Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is postbus 1212, 3600 BE te Maarssen.

In het bezwaarschrift moet ten minste het volgende staan:

• de dagtekening;

• uw volledige naam- en adresgegevens;

• uw handtekening;

• een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent; en

• de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

We vragen u om ook een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent aan uw bezwaarschrift toe te voegen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen. Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar maakt met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.