Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 34081Verkeersbesluiten



Amsterdam, Verkeersbesluit aanpassen taxistandplaats uitsluitend elektrische, waterstof en CNG TTO taxi’s, op de Gustav Mahlerlaan 433-455

Logo Amsterdam

 

 

Z-19-48079 d.d. 14 juni 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

Overwegende dat

 •  

 • Amsterdam werkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit, omdat luchtverontreiniging schadelijk is voor de volksgezondheid. Daarnaast voldoet Amsterdam nog niet overal aan de Europese normen voor de buitenlucht-kwaliteit; dit kan belemmerend werken voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

 • Met het concept Actieplan Schone Lucht, d.d. april 2019 is de basis gelegd voor een koers naar uitstootvrij vervoer in de stad in 2025; de ambitie is zoveel mogelijk verkeersgroepen uitstootvrij te hebben in 2025. Voor alle groepen wordt daarmee duidelijkheid en een handelings-perspectief geboden voor de lange termijn. Om de ambitie te bereiken wordt er gezocht naar een zo breed mogelijke samenwerking voor maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

 • Dat in het besluit van 17 oktober 2017 ten aanzien van de vraag wat een schone taxi is, is aangesloten bij het convenant “schone taxi’s voor Amsterdam” uit februari 2016 (hierna: convenant 2016)

  • Tot 1 januari 2021: schoon = uitstootvrij, plug-in hybride voertuigen (met een CO2-uitstoot lager van 50 g/km) en groengas voertuigen. Plug-in hybride dienen op kenteken van de TTO (chauffeur) te staan voor 1 juli 2016.

  • Vanaf 1 januari 2021: schoon = uitstootvrij.

 • Dat in het kader van het Actieplan Schone Lucht, dat op 16 april 2019 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld en op 2 mei 2019 openbaar is gemaakt er nieuwe maatregelen komen voor een schonere en gezondere lucht. Zo ook maatregelen gericht op de taxibranche. Een onderdeel hiervan is een verdere uitrol van schone taxistandplaatsen.

 • Op de Gustav Mahlerlaan is voor de percelen 433-455 een taxistandplaats voor 5 taxi’s aangewezen.

 • Het nu geldende verkeersbesluit voor deze taxistandplaats dient te worden aangepast aan de nieuwe gewenste situatie, door het plaatsen van nieuwe onderborden met de tekst ‘uitsluitend voor elektrische, waterstof en CNG TTO-taxi’s (5x)’.

 • Met het concept Actieplan Schone Lucht, d.d. april 2019 is de basis gelegd voor een koers naar uitstootvrij vervoer. De ambitie is zoveel mogelijk verkeersgroepen uitstootvrij te hebben in 2025.

 • De gemeente Amsterdam kiest daarbij voor een eenduidig beleid: iedereen die een vervuilend vervoersmiddel in de stad gebruikt, heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan gezondere lucht.

 • In het voortraject is uitvoerig overlegd met de TTO’s. Dit heeft geresulteerd in het convenant “Schone Taxi’s voor Amsterdam”.

 • Gezien de in dit besluit genoemde motivering weegt het individueel belang van een mogelijk benadeelde taxionderneming niet op tegen het door de invoering van deze regel gediende zwaarwegende algemene belang van een verbetering van de luchtkwaliteit in het belang van de gezondheid van de bewoners en bezoekers van de stad Amsterdam.

 • Krachtens artikel 2 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 worden deze maatregelen genomen in het kader van het milieubelang.

 • Ingevolge artikel 8 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer lid 2 onder d sub 1 (parkeergelegenheid is bedoeld voor de groep voertuigen = schone TTO taxi’s) en sub 2 (doel en wijze van parkeren) kunnen genoemde onderborden worden geplaatst.

 • Het in artikel 24 van het BABW bedoelde overleg met de vertegenwoordiger van de korpschef van de Nationale politie, regionale eenheid Amsterdam heeft plaatsgevonden en deze akkoord is met dit besluit.

 • Dat het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en is gelegen binnen de grenzen van stadsdeel Zuid.

 

 

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het verwijderen van verkeersborden conform model E5 entekstonderborden ‘ uitsluitend TTO taxi’s (5x)’ in van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met de tekstonderborden te trekken de destijds gedane aanwijzing als taxistandplaats:

 •  

 • De Gustav Mahlerlaan, het speciaal daartoe aangelegde taxistandplaats gelegen voor de percelen 433-455

 •  

 • 2.

  door het plaatsen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens met de tekstonderborden ‘uitsluitend voor elektrische, waterstof en CNG TTO-taxi’s (5x)’.

 •  

 • De Gustav Mahlerlaan, de speciaal daartoe aangelegde taxistandplaats gelegen voor de percelen 433-455.

 •  

 •  

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Nina Gombert

 

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie