Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2019, 34040VergunningenWABO uitgebreide procedure kennisgeving beschikking, Waterschap Rivierenland, Sleeuwijk

Logo Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Waterschap Rivierenland. De aanvraag betreft het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan om de realisatie van een Energiefabriek mogelijk te maken, voor de inrichting, gelegen aan Robijnsweg 15 te Sleeuwijk, kadastraal bekend, gemeente Werkendam, sectie R, nummer(s) 472.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 juni 2019 tot en met 05 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Altena. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Het besluit is ook geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9930.omg1959Robijnswg15-va01. Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer S. Pullen, telefoon (013) 206 04 51. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 05 augustus 2019 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:

  • zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;

  • het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;

  • redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 18091283 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2019