Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 34031Verkeersbesluiten2019-06-17 Moreelsehoek, Binnenstad, Eenrichtingsweg, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 6249009

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

met deze verkeersmaatregel de weg in stand gehouden wordt en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd wordt (art. 2 lid 1c Wegenverkeerswet);

dat

met deze verkeersmaatregel de door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer voorkomen of beperkt wordt (art. 2 lid 2a Wegenverkeerswet);

dat

met deze verkeersmaatregel de veiligheid op de weg en/of beschermen van de weggebruikers en passagiers verzekerd wordt (art. 2 lid 1a en/of 1b Wegenverkeerswet);

dat

vanwege de aanleg van de Uithoflijn (Tram 22) de infrastructuur aangepast dient te worden en tevens dienen ook de verkeersmaatregelen aangepast te worden naar de nieuwe situatie;

dat

met deze verkeersmaatregel voorkomen wordt dat calamiteiten voertuigen tegen de rijrichting in zullen rijden op het bus- en tramplatform en dat daarmee verkeersonveilige situaties voorkomen worden;

dat

deze verkeersmaatregel een passende oplossing is voor de T-aansluiting omdat hier tegenover geen zichtbare en bruikbare locatie aanwezig is;

dat

met deze verkeersmaatregel de nood- en hulpdiensten met passend materieel hun werk kunnen uitvoeren zonder schade en gevaar te veroorzaken;

dat

deze verkeersmaatregel deel uitmaakt van de calamiteitentoegangen voor de Uithoflijn en Prorail sporen;

dat

er overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie in de gemeente Utrecht over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);

 

Besluiten:

met ingang van 20 juni2019 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Binnenstad

Moreelsehoek (ter hoogte van de toegang tot het bus- en tramplatform; wegvak: tussen de Laan van Puntenburg en het Stationsplein)

Vaststellen: Eénrichtingsweg (C4l)

 

C4l

 

 

Utrecht, 17 juni 2019

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

Mw S. el Yaakoubi

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 19 juni2019in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.