Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 33983VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT VOOR HET INSTELLEN VAN 30 KM/UUR OP DE HOLTLANT TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/079999/152707

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Namens deze, de beleidsmedewerker verkeer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat in 2009 door het college en de gemeenteraad een beleidsplan is vastgesteld met betrekking tot de verkeersafwikkeling in Leiderdorp, het Integraal Verkeer- en Vervoersplan (IVVP);

- dat er als bijlage in het IVVP een atlas wegcategorisering is vastgesteld waarin Holtlant staat aangegeven als erftoegangsweg;

- dat met dit beleidsplan ook uitvoering wordt gegeven aan het landelijk vastgestelde beleidsplan ter verbetering van de verkeersveiligheid, te weten Duurzaam Veilig;

- dat bijna alle woonstraten in de gemeente Leiderdorp zijn aangewezen als erftoegangsweg of woonerf;

- dat de gemeente Leiderdorp geen nieuwe woonerven aanlegt, maar erftoegangswegen;

- dat de Holtlant een doodlopende weg is, waarlangs een beperkt aantal woningen is gelegen;

- dat hierdoor verwacht mag worden dat alle verkeer in deze straat hier ook een herkomst of bestemming heeft en geen doorgaand verkeer is;

- dat conform het programma Duurzaam Veilig in woonstraten een maximum snelheid geldt voor gemotoriseerd verkeer van 30 km/uur;

- dat op een erftoegangsweg alle bestuurders gebruik maken van dezelfde rijbaan;

- dat voor voetgangers deels een trottoir aanwezig is met inritten naar garages bij de woningen;

- dat de huidige inrichting extra (snelheid remmende) maatregelen niet nodig maakt aangezien de inrichting al voldoet aan de richtlijnen CROW passend bij een erftoegangsweg;

- dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

- dat de genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid;

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeerskundig adviseur van de politie, eenheid Den Haag.

BESLUIT

1. Het instellen van 30 km/uur op de Holtlant, zoals weergegeven op de bijgevoegde situatietekening;

2. Deze verkeersmaatregel kenbaar te maken aan de weggebruiker door middel van het plaatsen van de RVV borden A01-30zb (Begin zone maximum snelheid 30 km/h) en A02-30ze (Einde zone maximum snelheid 30 km/h) kruising Simon Smitweg;

3. Dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en het Leiderdorps Weekblad en gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 13 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

Ing. W. van der Burg

Allround medewerker Beheer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts word u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.