Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 33961OverigMilieueffectrapportage Structuurvisie World Food Center, gemeente Ede. zaaknummer 110042

Logo Ede

Op grond van art. 7.9 Wet milieubeheer

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ede bereidt een structuurvisie voor ten behoeve van het plangebied Maurits-Zuid in Ede. Bij de voorbereidingen voor het vaststellen van de structuurvisie is het doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht.

 

Inleiding

De gemeente Ede heeft het voornemen om een structuurvisie op te stellen voor een voormalig deel van de kazerneterreinen in Ede. Op dit plangebied verrijst de komende jaren het World Food Center. Dit is het plangebied van 28 hectare gelegen tussen station Ede-Wageningen, Parklaan, spoor en de Veluwe. Het terrein is onderdeel van het ontwikkelingsplan en bestemmingsplan kazerneterreinen. Voor het realiseren van de planologische grondslag voor deze ontwikkeling is gekozen om eerst toe te werken naar een structuurvisie die vergezeld gaat met een milieueffectrapportage (MER). Deze stukken vormen het kader voor de (diverse) planologische besluiten die in de toekomst genomen worden.

 

Aangezien op voorhand significante effecten op Natura 2000-gebied (Veluwe en Rijntakken) niet kunnen worden uitgesloten, is een Passende beoordeling nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarnaast vormt de realisatie van de Experience een onderdeel van de structuurvisie, welk op zichzelf m.e.r.-plichtig is.

 

Wettelijk kader

Zoals hiervoor vermeld geldt de planm.e.r.-verplichting onder andere voor wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plannen en programma’s die een Passende beoordeling behoeven in het kader van de Wet natuurbescherming. Vantoepassing is de uitgebreide m.e.r.-procedure, geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer, in combinatie met het Besluit m.e.r.

 

Het voornemen

Met de ontwikkeling van het WFC is de planontwikkeling voor dit terrein een nieuwe richting ingeslagen, namelijk de ontwikkeling van een gemengd werk- en woongebied. Een foodcluster waar bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan innovatieve, duurzame voedseloplossingen. En een levendig stadsgebied waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan.

 

Onderzoek naar milieueffecten

Het MER maakt de mogelijke milieugevolgen inzichtelijk. Zowel de positieve als negatieve effecten worden in beeld gebracht. Ook de wisselwerking tussen milieuaspecten en eventuele cumulatieve effecten met autonome ontwikkelingen nabij het plangebied is van belang.

De milieuaspecten verkeer, luchtkwaliteit, verkeerslawaai, stikstofdepositie (ecologie), landschap en cultuurhistorie, water en bodem, milieuzonering, overige ecologie-aspecten, externe veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden onderzocht. Per aspect wordt aangegeven of, en zo ja welke, type mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn om optredende effecten te verzachten of te voorkomen.

 

Procedure

Eerder is een notitie reikwijdte en detailniveau opgesteld en ter inzage gelegd.

Tezamen met de publicatie van het voornemen is dit de eerste stap in de m.e.r.-procedure geweest. Daarbij zijn belanghebbenden in de gelegenheid geweest om met hun zienswijzen invloed uit te oefenen op de reikwijdte en het detailniveau van het MER.

Vervolgens is het milieueffectrapport opgesteld, welke nu ter inzage wordt gelegd. Daarnaast wordt advies ingewonnen bij de Commissie m.e.r. (verplicht op grond van artikel 7.26b Wet milieubeheer). Deze commissie beoordeelt of alle informatie aanwezig is in het MER en of deze informatie juist is. Op basis van de input wordt gemotiveerd hoe met de resultaten van het milieueffectrapport en eventuele zienswijzen is omgegaan in de definitieve structuurvisie World Food Center. Hierover volgt op termijn een nieuwe publicatie.

 

Betrokken partijen

Initiatiefnemer en bevoegd gezag: Gemeente Ede

 

Commissie voor de milieueffectrapportage: De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie m.e.r. geeft alle belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare weg doorloopt. De Commissie m.e.r. toetst het MER in de eindfase.

 

Zienswijzen en raadpleging

Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 weken, vanaf 20 juni 2019, zienswijzen in te dienen op de ontwerpversie van het MER zoals opgenomen in deze kennisgeving. De zienswijzen, voorzien van een reactie van de gemeente, worden als bijlage bij het MER gevoegd.

 

Zienswijzen op deze kennisgeving kunnen schriftelijk worden verzonden naar:

College van burgemeester en wethouders gemeente Ede, Postbus 9024, 6710 HM, Ede.

Bij de indiening van de zienswijze vermeldt u tenminste: uw naam, adres, postcode, woonplaats,

telefoonnummer en handtekening.

 

Voor meer informatie belt u Wiard Ligterink, projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Projecten, (0318) 267 481 of mailt u naar wfc@ede.nl. Mocht u een afspraak willen maken om de inhoud te bespreken, is dat ook mogelijk.