Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BunschotenStaatscourant 2019, 33915Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure (Spuistraat 74, Palingrokerssteeg 1, 3 en 5)

Logo Bunschoten

Burgemeester en wethouders van Bunschoten maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag, welke in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van een afwijking als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3o Wabo.

Spuistraat 74, Palingrokerssteeg 1, 3 en 5; gedeeltelijk slopen en verbouwen van het pand en realiseren van drie appartementen op de eerste verdieping, waarbij afgeweken wordt van het bestemmingsplan;

Het bovenvermelde omgevingsbesluit en bijbehorende bescheiden liggen ter inzage gedurende zes weken vanaf donderdag 20 juni 2019 tot en met woensdag 31 juli 2019 bij de balie van het team Omgevingsontwikkeling in het gemeentehuis. De digitale versie is in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer: NL.IMRO.0313.PBUV2018150-0301.

Tegen het besluit kan een belanghebbende binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd, beroep indienen bij de Rechtbank Midden Nederland sector Bestuursrechtspraak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden een spoedeisend belang dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan er naast het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Bunschoten, 19 juni 2019