Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaaksbergenStaatscourant 2019, 33895Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50’

Logo Haaksbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de zij het wijzigingsplan ‘Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50’ in de vergadering van 11 juni 2019 hebben vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het voormalige agrarische erf aan de Oude Enschedeseweg 50. Op deze locatie is geen actief agrarisch bedrijf meer aanwezig waardoor met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan ‘’Buitengebied Haaksbergen’’ de bestemming is gewijzigd van ‘’Agrarisch – Agrarisch bedrijf’’ naar ‘’Wonen’’

Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.WP 1006-0002

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Het plan met de bijbehorende stukken is tevens in digitale vorm te raadplegen via onze website www.haaksbergen.nl → Bestemmingsplannen → Buitengebied → Vastgesteld → Wijzigingsplan ‘’Buitengebied Haaksbergen, locatie Oude Enschedeseweg 50’’. Hier vindt u tevens een rechtstreekse link naar ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het wijzigingsplan kunnen belanghebbenden gedurende bovengenoemde terinzagetermijn van 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep worden ingediend door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college van B&W kenbaar te maken.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in elk geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, een kopie van het besluit en de gronden van het beroep (waarom gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigingsplan niet.

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en die van mening is dat een wijzigingsplan niet in werking zou moeten treden, kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven welk spoedeisend belang er is om het wijzigingsplan niet in werking te laten treden.

Indien gedurende de termijn beroep is ingesteld en om een voorlopige voorziening is verzocht, treedt een bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Haaksbergen, 20 juni 2019

burgemeester en wethouders van Haaksbergen,

 

mr. drs. R.G. Welten, burgemeester

M.E. Kragting-de Groot, secretaris