Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 33884Vergunningen

Kennisgeving/bekendmaking aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 ligt voor de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek het ontwerpbesluit (fase 2) ter inzage. Iedereen kan tijdens deze termijn op het ontwerpbesluit reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) is van plan de bestaande stikstofinstallatie in de Tussenklappenpolder in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen) uit te breiden. In de stikstof­installatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen. Het stikstof kan gemengd worden met geïmporteerd gas. Daardoor ontstaat er zogenaamd laagcalorisch gas. Dat gas is geschikt voor CV- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland en wordt via het transportnetwerk van GTS vervoerd naar de rest van het land.

De aanvullende stikstofproductiefaciliteit bestaat uit een uitbreiding van de bestaande installatie (o.a. een compressorgebouw, drie proceskolommen en een mengstation) en een circa 4 kilometer lange aardgasleiding vanaf de stikstofproductiefaciliteit naar de bestaande gasleiding aan de westzijde van de Meenteweg. De aanvullende stikstofproductiefaciliteit maakt gebruik van de bestaande stikstofleiding van de installatie naar de stikstofcaverne bij Heiligerlee. Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de stikstofcaverne moet de stikstofinjectiecapaciteit van de caverne via een wijziging van het stikstof-opslagplan worden vergroot. De besluiten die daarvoor nodig zijn, worden in een afzonderlijke procedure voorbereid. Hiervan wordt te zijner tijd kennisgeving gedaan.

Waarom is dit project nodig?

Het kabinet heeft besloten om de gaswinning uit het Groningerveld zo snel mogelijk te beëindigen. De uitbreiding van de stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is daarvoor nodig. Vanaf het moment dat de uitbreiding van de stikstofinstallatie werkt (volgens planning in 2022), kan de gaswinning uit het Groningerveld per jaar (in een koud jaar) met ongeveer 7 miljard Nm3 worden verminderd.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden in één gecoördineerde procedure in een aantal fasen voorbereid. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure.

Deze kennisgeving gaat over fase 2 van de besluitvorming en gaat om één besluit op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In een eerdere fase zijn het inpassingsplan en zeven van de overige besluiten vastgesteld en liggen inmiddels samen met het milieueffectrapport (MER) van 31 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 ter inzage. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze fase wordt een van de benodigde besluiten ter inzage gelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019 digitaal inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locatie:

  • Gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoon 0598 – 37 37 37.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen kan een zienswijze indienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van het ontwerpbesluit. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten of in het MER?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

  • Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van het ontwerpbesluit of de onder­liggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 21 juni 2019 tot en met donderdag 1 augustus 2019. Dat kan op verschillende manieren:

  • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Stikstofinstallatie Zuidbroek’. U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per e-mail.

  • Per post

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Stikstofinstallatie Zuidbroek – Fase 2

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

  • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 – 379 89 79.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is. U vindt meer informatie over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen en reacties worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve besluit. Het definitieve besluit wordt vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Op dat moment start de beroepstermijn.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek en alle bijbehorende documenten vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 – 379 89 79.