Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2019, 33870VergunningenKennisgeving: Herstelbesluit inzake Zonnepark Achterste Groes ong. te Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bernheze maken het volgende bekend:

 

Burgemeester en Wethouders hebben bij besluit d.d. 14 februari 2019 de gemeente Bernheze een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een zonnepark op de percelen Achterste Groes (ong.) kadastraal bekend gemeente Heesch sectie F nummers 327, 329, 330, 763 en 974 ged. (hierna de omgevingsvergunning). Er is vergunning verleend voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  bouw;

 • 2.

  handelen in strijd met regels RO.

Burgemeester en Wethouders hebben d.d. 11 juni 2019 besloten de verleende omgevingsvergunning op ondergeschikte onderdelen te repareren (hierna: herstelbesluit).

 

Herstelbesluit Bij beoordeling van de beroepschriften die zijn ingediend tegen de omgevingsvergunning zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Het gaat om het herstel van de volgende onvolkomenheden:

toevoeging document;

 • 1.

  zonnepark Achterste Groes, aanvulling op landschappelijke inpassing opgesteld 6 juni 2019 (ontvangen 6 juni 2019 en geregistreerd onder documentnummer 1358683);

 • 2.

  aanvullende overwegingen;

 • 3.

  met de onder "Documenten” toegevoegde stukken “Zonnepark Achterste Groes, aanvulling op landschappelijke inpassing”, is de landschappelijke inpassing nader geconcretiseerd;

 • 4.

  in de voorschriften is het beheer en onderhoud van de noodzakelijke landschappelijke inpassing vastgelegd;

 • 5.

  aanvulling besluit;

 • 6.

  3 – voor de omgevingsvergunning geldt een instandhoudingstermijn van maximaal 20 jaar na onherroepelijk worden van deze beschikking.

Het herstelbesluit, de omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 20 juni 2019 gedurende 6 weken tijdens openingstijden ter inzage op het gemeentehuis te Heesch. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1721.OVZonneparkHSC-vg02).

   

Procedure

Op de procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Het herstelbesluit wordt aan de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht verstuurd met het verzoek aan de rechtbank om dit herstelbesluit te betrekken bij de behandeling van de beroepen die tegen de op 14 februari 2019 verleende omgevingsvergunning zijn ingediend. Ingevolge artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht worden beroepen tegen de op 14 februari 2019 verleende omgevingsvergunning geacht mede te zijn gericht tegen het herstelbesluit.

 

Beroep Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na ter inzagelegging van het herstelbesluit een beroepschrift tegen het herstelbesluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het beroepschrift bevat in ieder geval naam, adres, dagtekening, en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Om de werking van de herstelbesluit te schorsen, kunnen belanghebbenden tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Een verzoek om voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook bij een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.