Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ElburgStaatscourant 2019, 33853Ruimtelijke plannenOntwerp-omgevingsvergunning appartementengebouw Vossenburcht aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat) te Elburg

Logo Elburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van:

- Een appartementengebouw op het perceel aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 822 (gedeelte).

Op het perceel waarop de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd is het bestemmingsplan "Vossenakker, 1e uitwerking" van toepassing. Op grond van het bepaalde in artikel 7.2.1 van de planregels van het bestemmingsplan "Vossenakker, 1e uitwerking" mogen de hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak gebouwd worden en moet er sprake zijn van minimaal 35 wooneenheden. Het bouwplan voldoet hier niet aan.

Het bouwplan is dus in strijd met het geldende bestemmingsplan. Om de strijdigheid op te heffen wordt de omgevingsvergunning met toepassing van het projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wabo verleend. In dit kader dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden, waaruit blijkt dat het bouwplan niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Voor de aanvraag is het uitwerkingsplan, i.c. het bestemmingsplan "Vossenakker, 2e uitwerking, tevens 1e wijziging" voorbereid. Dit uitwerkingsplan is inmiddels op 18 september 2018 vastgesteld. Dit uitwerkingsplan en de door de aanvrager ingediende 'Ruimtelijke onderbouwing appartementengebouw Vossenburcht' vormen de ruimtelijke onderbouwing voor de ingediende aanvraag.

Met ingang van woensdag 19 juni 2019, liggen de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl of via de gemeentelijke website www.elburg.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via 0525-688688. Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken van de stukken verkrijgbaar.

Tevens kunnen de stukken worden geraadpleegd via:

- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.OVOSSENBURCHT-ONT1

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer E. Nijboer van domein Dienstverlening of mevrouw J. de Graaf-Boonen van domein Ruimte.

De bestuursorganen van de gemeente Elburg hebben de elektronische weg voor het indienen van een zienswijze, niet opengesteld. Dat betekent dat een zienswijze die per email binnenkomt, niet in behandeling wordt genomen. De schriftelijke zienswijze dient te zijn voorzien van een handtekening.

Elburg, 18 juni 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.