Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2019, 33840VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit: 30 km/u zone Maerlant – Waterwijzer – Snijdershof – Noorderwagenplein – Noorderwagenstraat – Parkzijde – Plaats – Marktstraat – Zuiderwagenplein en Stadspark.

Logo Lelystad

Registratienummer: 191016470

Het college van burgemeesters en wethouders is, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bevoegd gezag voor het nemen van dit verkeersbesluit;

Deze bevoegdheid is op grond van de Algemene mandaatregeling Lelystad 2019, gemandateerd aan verkeerskundig medewerker.

Gelet op:

De voor het nemen van een verkeersbesluit relevante wetgeving in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Overwegende dat

 • Maerlant – Waterwijzer – Snijdershof – Noorderwagenplein – Noorderwagenstraat – Parkzijde – Plaats – Marktstraat – Zuiderwagenplein en Stadspark zich binnen de bebouwde kom bevinden;

 • het Bastion binnen deze zone valt, waarvoor bij besluit van 17 november 2019 een maximum snelheid van 30 km/h is ingesteld;

 • in het gebied veel voorzieningen aanwezig zijn;

 • het gebied ook voor een deel woongebied is;

 • de toegestane maximum snelheid van 50 km/u niet past in dit verblijfsgebied;

 • ter verbetering van de verkeersveiligheid, met name voor langzame verkeersdeelnemers, een maximum snelheid van 30 km/u wenselijk is;

 • invoering van 30 km-zones binnen verblijfsgebieden één van de maatregelen uit het Landelijk Programma Duurzaam Veilig Verkeer is;

 • de gemeente Lelystad aansluit op dit landelijk vastgestelde beleid;

 • de hiervoor genoemde wegen zijn ingericht en vormgegeven als erftoegangswegen;

 • op erftoegangswegen de verblijfsfunctie voorop staat en daarom een maximumsnelheid van 30km/uur passend is;

 • een lage verkeerssnelheid bijdraagt aan de verkeersveiligheid en een positief effect heeft op de vrijheid en veiligheid van het verkeer in verblijfsgebieden;

 • de betreffende wegen in beheer zijn bij de gemeente Lelystad;

 • op grond van artikel 24 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van het landelijk politiekorps, in deze vertegenwoordigd door zijn gemachtigde de verkeersspecialist Politie Midden-Nederland. Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef over de verkeersmaatregel.

Besluit

Door plaatsing van borden volgens model A1-30 zb (Zone) en A2-30 zb (Zone einde) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en bijbehorende markering op de rijbaan, de volgende verkeersmaatregel te nemen: het instellen van een 30km- zone voor Maerlant – Waterwijzer – Snijdershof – Noorderwagenplein – Noorderwagenstraat – Parkzijde – Plaats – Marktstraat – Zuiderwagenplein en Stadspark

Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, registratienummer 191016473.

Lelystad, 12 juni 2019

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

senior verkeerskundige van de afdeling beheer openbare ruimte,

S.A. Doeland

 

 

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt er inzage vanaf 19 juni 2019, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het cluster verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • uw handtekening(en);

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • uw telefoonnummer;

 • Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.