Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Olst-WijheStaatscourant 2019, 33808VerkeersbesluitenPublicatie besluit voor het wijzigen van de bebouwde kom kernen Olst en Boskamp

Logo Olst-Wijhe

Nr. 2019 - 2019

De raad van de gemeente Olst - Wijhe heeft gelet op artikel 20a, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 23, 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer op 3 juni 2019 besloten tot wijziging van de bebouwde kom kernen Olst en Boskamp.

Dit besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen:

dat de Koekoeksweg in eigendom en beheer is bij de gemeente Olst-Wijhe;

dat de Koekoeksweg in de huidige situatie gelegen is binnen en buiten de bebouwde kom van de kernen Olst en Boskamp;

dat de wegencategorisering van de gemeente Olst-Wijhe is vastgelegd in het gemeentelijk categoriseringsplan;

dat de Koekoeksweg in het gemeentelijk categoriseringsplan is gecategoriseerd als erftoegangsweg type A;

dat de gemeente Olst - Wijhe in het jaar 2018 onderhoudswerkzaamheden heeft uitgevoerd op de Koekoeksweg binnen de bebouwde kom van Boskamp;

dat in het kader van deze onderhoudswerkzaamheden tevens het wegprofiel op de weg is aangepast waarbij de rode suggestiestroken voor het fietsverkeer zijn verbreed;

dat hierdoor een wegprofiel is ontstaan waarbij de rode suggestiestroken voor het fiets- en bromfietsverkeer een breedte kennen van circa 1,70 meter en het middendeel van de weg een breedte kent van circa 2,60 meter;

dat de gemeente Olst - Wijhe met deze maatregel de weg optisch heeft versmald, waardoor naar verwachting de gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer afnemen;

dat de gemeente Olst - Wijhe voornemens is om het hiervoor genoemde wegprofiel aansluitend toe te passen in westelijke richting tot aan de aansluiting met de Jan Hooglandstraat / Aaldert Geertsstraat met de Kornet van Limburg Stirumstraat;

dat het betreffende wegprofiel dan ook tevens wordt toegepast op het gedeelte van de Koekoeksweg dat in de huidige situatie buiten de bebouwde kom gelegen is;

dat het gedeelte van de Koekoeksweg buiten de bebouwde kom een lengte kent van circa 300 meter;

dat de Koekoeksweg binnen de bebouwde kom een snelheidsregime kent van 50 kilometer per uur;

dat de Koekoeksweg buiten de bebouwde kom een snelheidsregime kent van 60 kilometer per uur;

dat het in het kader van eenduidigheid voor de weggebruiker wenselijk is om hetzelfde snelheidsregime te hanteren bij de toepassing van het hiervoor genoemde wegprofiel;

dat het daarom wenselijk is om de Koekoeksweg in zijn geheel binnen de bebouwde kom te brengen;

dat van rechtswege het snelheidsregime op het betreffende gedeelte van de Koekoeksweg wordt verlaagd tot 50 kilometer per uur;

dat landelijk kennisplatform verkeer en vervoer CROW aanbevelingen heeft opgesteld omtrent de bebouwingsdichtheid en afstand van bebouwing tot wegas behorende bij een weg binnen de bebouwde kom;

dat het gedeelte van de Koekoeksweg dat nu gelegen is buiten de bebouwde kom niet voldoet aan deze kenmerken;

dat de eenduidigheid in uitstraling en snelheidsregime voor bestuurders in het kader van het bevorderen van de verkeersveiligheid prevaleert boven de aanbevelingen omtrent bebouwingsdichtheid langs de weg en de afstand van bebouwing tot de wegas;

dat de grens tussen de kernen Olst en Boskamp in het verleden is bepaald op de Zandwetering;

dat het dan ook wenselijk is om de bebouwde kom van Olst te verschuiven in oostelijke richting tot de Zandwetering, waardoor de Koekoeksweg in zijn geheel binnen de bebouwde kom wordt gebracht;

dat hiermee (in combinatie met de optische versmalling van de weg) naar verwachting de gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer afnemen;

dat het college van burgemeester en wethouders van Olst - Wijhe op 23 januari 2019 een verkeersbesluit heeft gepubliceerd om het verplichte fietspad langs het betreffende gedeelte van de Koekoeksweg aan te wijzen als onverplicht fietspad;

dat het fietsverkeer hierdoor tevens gebruik mag maken van de rijbaan van de Koekoeksweg;

dat de bebouwde kom een zonaal gesloten gebied betreft en de bebouwde kom op de aansluitende Diepenveenseweg wordt gesitueerd op circa 80 meter ten zuiden van het kruispunt met de Koekoeksweg;

dat lagere snelheden een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de directe omgeving van de weg in verband met het beperken van de uitstoot van CO2;

dat de feitelijke verschuiving van de bebouwde kom wordt uitgevoerd na uitvoering van de betreffende werkzaamheden op het gehele traject;

dat gelet op artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 de grenzen van de bebouwde kommen van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad;

dat gelet op de artikelen 24 en 48 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef;

dat de politie een positief advies heeft uitgebracht over de hierna genoemde verkeersmaatregel.

Het besluit wordt als volgt uitgevoerd:

- door middel van het plaatsen en verwijderen van de verkeersborden H1 en H2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de Koekoeksweg te Olst en Boskamp in zijn geheel binnen de bebouwde kom te brengen, een en ander conform de situatieschetsen weergegeven op de volgende pagina;

- door middel van het verwijderen van de zoneborden A1(60) op de Koekoeksweg de bestaande 60 km-zone op de Koekoeksweg op te heffen;

- door middel van het plaatsen van de verkeersborden H1 en H2 van bijlage 1 van het RVV 1990 de Diepenveenseweg ten zuiden van de aansluiting op de Koekoeksweg binnen de bebouwde kom te brengen over een afstand van circa 80 meter;

- door middel van het plaatsen van de zoneborden A1(60) en A2(60) van bijlage 1 van het RVV 1990 ter hoogte van voornoemde komgrens op de Diepenveenseweg de begrenzing van de bestaande 60-km zone aan te duiden.

Situatieschetsen:

Te verwijderen verkeersborden

Te plaatsen verkeersborden

Bent u het niet eens met dit besluit?

Belt u ons dan eerst. Wij nemen dan samen met u het besluit door en kunnen zo nodig een fout herstellen.

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van dit besluit bezwaar maken bij de gemeente Olst - Wijhe, Postbus 23, 8130 AA te Wijhe. Het bezwaarschrift moet de naam en het adres vermelden van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom het bezwaar wordt gemaakt. Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.