Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanStaatscourant 2019, 33790Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit weigering Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan 2013 Noordeinde 84

Logo Oostzaan

Het college van Burgemeester en wethouders van Oostzaan maken bekend dat zij voornemens zijn de partiele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan 2013 te weigeren voor de locatie Noordeinde 84 Oostzaan.

Inzage: De weigering herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan 2013 Noordeinde 84, niet af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied en de weigering ontwerp verklaring van geen bedenkingen met de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken (van 19 juni 2019 tot en met 31 juli 2019) ter inzage in het gemeentehuis van Oostzaan aan de Kerkbuurt 4 te Oostzaan.

Zienswijzen:

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging (van 19 juni 2019 tot en met 31 juli 2019) kan een ieder schriftelijk zienswijzen tegen het weigeren van de partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan 2013 naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, Postbus 20, 1530 AA Wormer. Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.