Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 33716Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Schouw 7 in Bakel

Logo Gemert-Bakel

Om ter plaatse van de Schouw 7 in Bakel de agrarische bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning is het college van burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan ‘Schouw 7 in Bakel’ vast te stellen.

Stukken inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 17 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Denk hiervoor aan het maken van een afspraak. U kunt dit plan digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld binnen de hierboven vermelde termijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, Postbus 10.000 5420 DA GEMERT.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u een afspraak maken via www.gemert-bakel.nl.

Gemert, 14 juni 2019