Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 33597VerkeersbesluitenTIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Logo Barneveld

tijdens Theater op 't Zand in Kootwijk

Burgemeester en wethouders van Barneveld

Overwegingen ten aanzien van het besluit

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeersweg 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat op 20 juli 2019 op het Kootwijkerzand in Kootwijk theater op 't Zand wordt georganiseerd;

 

dat het, in het kader van de verkeersveiligheid en ter bescherming van bezoekers en deelnemers aan dit evenement noodzakelijk is om:

- een eenrichtingsweg in te stellen op de Houtvester van ’t Hoffweg en Oude Houtvester van ’t Hoffweg;

- een éénzijdig parkeerverbod in te stellen op de Houtvester van ’t Hoffweg;

- verwijsborden naar het evenement te plaatsen 100 m aan beide zijden van de Houtvester van ’t Hoffweg naar de parkeerplaatsen;

- twee verkeersregelaars in te zetten bij het uitgaande verkeer dat vanaf de Oude Houtvester van ’t Hoffweg de Heetweg op wil rijden; 

 

dat overleg is gevoerd met de politie;

dat genoemde wegen in beheer en onderhoud zijn bij gemeente Barneveld;

BESLUITEN:

op 20 juli 2019 van 11:00 tot 23:00:

  • 1.

    door het plaatsen van bebording C02, C03 en C05 van de RVV 1990 een eenrichtingsweg in te stellen op de Houtvester van ‘t Hoffweg en Oude Houtvester van ’t Hoffweg;

  • 2.

    door het plaatsen van bebording E01 op de Oude Houtvester van ’t Hoffweg  een éénzijdig parkeerverbod in te stellen;

 

Barneveld, 7 juni 2019

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

Lida Lokhorst

Bestuur en Dienstverlening

Mededelingen

Inzien en bezwaar maken

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.