Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 33561VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT VOOR HET AANWIJZEN VAN EEN PLAATS VOOR HET DIRECT LADEN EN LOSSEN VAN GOEDEREN OP DE OMMEDIJK TER HOOGTE VAN PERCEELNUMMER 1 T/M 186 TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/082151/157836

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, namens deze, de Beleidsmedewerker verkeer.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat in 2009 door het college en de gemeenteraad een beleidsplan is vastgesteld met betrekking tot de verkeersafwikkeling in Leiderdorp, het Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP);

- dat met dit beleidsplan ook uitvoering wordt gegeven aan het landelijk vastgestelde beleidsplan ter verbetering van de verkeersveiligheid, te weten Duurzaam Veilig;

- dat er door twee ondernemingen een verzoek is ingediend voor het aanwijzen van een plaats voor het laden en lossen van goederen nabij het complex Ommedijk;

- dat rondom de toegang naar de ondergrondse parkeergarage van de Ommedijk een parkeerverbod geldt;

- dat dit parkeerverbod is ingesteld zodat hulpdiensten altijd dichtbij de hoofdingang van het complex kunnen komen;

- dat het niet mogelijk is voor beide ondernemingen om binnen redelijke afstand van de toegang naar het bedrijf een geschikte plaats te vinden voor het laden en lossen;

- dat tijdens het laden en /of lossen de chauffeur altijd direct beschikbaar is om indien nodig het voertuig te verplaatsen;

- dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren en om weggebruikers en passagiers te beschermen;

- dat de genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid;

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeerskundig adviseur van de politie, eenheid Den Haag.

BESLUIT

1. Het aanleggen van een plaats voor het laden en lossen van goederen op de Ommedijk ter hoogte van perceelnummer 1 t/m 186;

2. Deze plaats aan te duiden door het plaatsen van het verkeersbord E07 van Bijlage 1 van het RVV 1990 conform bijgevoegde tekening;

3. Om de grootte van deze plaats aan te geven met een witte wegmarkering conform bijgevoegde tekening;

4. Dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en het Leiderdorps Weekblad en gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 6 juni 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

ir. R. Verhoeven

Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.