Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 33558Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan IKC Zevenhoven

Logo Nieuwkoop

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan IKC Zevenhoven met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpNWVzvikczevenh-va01door de gemeenteraad is vastgesteld op 16 mei 2019. De raad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan is ambtshalve gewijzigd vastgesteld. Dit betreft de wijziging van de beoogde bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied” voor een perceeltje tegenover de woning Plantsoen 27 in de bestemming “Groen”.

Beschrijving

Het bestemmingsplan zal de realisering van een Integraal Kindcentrum en bijbehorende voorzieningen mogelijk maken ter plekke van de voormalige school “De Zevenhof” aan de Vrijenhoek 29-31 te Zevenhoven. Tevens zal het bestemmingsplan voorzien in de realisering van extra parkeerplaatsen nabij de bocht in de Heemraadstraat.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 20 juni 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar via www.nieuwkoop.nl)

  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente (www.nieuwkoop.nl). Kiest u hierbij voor de Activiteit ‘bestemmingsplaninformatie’ en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U dient:

  • het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;

  • het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;

  • de redenen van uw beroep te geven;

  • het beroepschrift te ondertekenen.

  •  

  • Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend bij de gemeenteraad. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijziging.

  •  

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

De beroepstermijn bedraagt zes weken en begint met de dag na de terinzagelegging, dus op vrijdag 21 juni 2019. Het plan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, dus op vrijdag 2 augustus 2019. Indien gedurende de bovenstaande beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan het moment waarop op dit verzoek om voorlopige voorziening is beslist.