Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorseleStaatscourant 2019, 33381VerkeersbesluitenInstellen parkeergelegenheid voor mindervaliden Prinses Christinastraat 8 te Nieuwdorp

Logo Borsele

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele,

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

Dat op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

* Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

* Het beschermen van de aanwonenden, weggebruikers en passagiers;

* Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

Is het gewenst om

Een parkeergelegenheid voor mindervaliden in te stellen op locatie Prinses Christinastraat 8 te Nieuwdorp. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde situatieschets ‘Prinses Christinastraat 8’.

Motivering

Het is gewenst om een gehandicaptenparkeerplaats in te stellen daar de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder en in de nabijheid van de gevraagde locatie woont.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Het instellen van een parkeergelegenheid voor mindervaliden op de Prinses Christinastraat 8 te Nieuwdorp als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets.

 • 3.

  De datum van openbaarmaking van dit verkeersbesluit te bepalen op 7 juni 2019.

Heinkenszand 17-6-2019

Burgemeester en wethouders van Borsele,

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit bekend is gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gemeente Borsele, t.a.v. het College van B&W, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 8109, 4330 EC Middelburg.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.