Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandStaatscourant 2019, 33366Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Fietsverbinding Groene Schakel

Logo Westland

 

De gemeente Westland maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt:

Naam : Fietsverbinding Groene Schakel

Soort plan : Bestemmingsplan

Status : Ontwerp

Publicatiedatum : 20-06-2019

Reactietermijn : vrijdag 21-06-2019 t/m donderdag 01-08-2019

Nummer : NL.IMRO.1783.FTSVRBNGGRSCHKLobp-ON01

Artikel : 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Omschrijving

Het ontwerp bestemmingsplan Fietsverbinding Groene Schakel voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het voltooien van de doorgaande verbinding naar de wijk Tuinveld door de aangekochte gronden kadastraal bekend als sectie I, nummer 7467 te ’s-Gravenzande te wijzigen van bestemming. De bij de voormalige eigenaar overblijvende gronden kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenzande sectie I, nummers 4286 en 7466 worden daardoor eveneens gewijzigd van bestemming. De bestaande woning Poelmolenweg 3 te ’s-Gravenzande wordt omgezet naar ‘Wonen’ met daarnaast de mogelijkheid voor een extra woning.

De woning Poelmolenweg 5 is al jaren opgenomen in het vigerende bestemmingsplan “Het Nieuwe Water” als in te passen woonfunctie. Vanwege de ligging wordt deze woning meegenomen in het plangebied en omgezet in de bestemming ‘Wonen’.

Het plangebied is gelegen aan de Boerenlaan, het water aan de achterzijde van de woningen aan de Enthovenlaan en de Poelmolenweg in de kern ’s-Gravenzande.

Wilt u het plan bekijken?

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.  

Wilt u reageren op het plan?

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk t.a.v. de raad, cluster Beleid/Stedenbouw en Bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen tegen de vaststelling van het Bestemmingsplan.