Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 33357VergunningenProvincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q3 (cluster 49)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge het Bouwbesluit 2012 en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen heeft afgegeven.

 

De beschikking betreft het verlenen van een ontheffing op grond van het Bouwbesluit 2012 voor het werken buiten de reguliere werktijden (te weten maandag t/m zaterdag voor 7.00 uur en na 19.00 uur en op zon- en feestdagen) voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het akoestisch rapport en de aanvulling daarop (behorende bij de beschikking), voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019, voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

 

Tevens verleent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Velsen voor de avond- en nachtperiode voor maximaal de geluidsniveaus zoals vermeld in paragraaf 4, tabel 2 t/m 6 van het akoestisch rapport en de aanvulling daarop (behorende bij de beschikking), voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019, voor de hoogst belaste woningen op het Sluiseiland en aan Kanaaldijk West, Kanaaldijk Midden en Kanaaldijk Oost.

 

Het betreft een ontheffing voor geplande werkzaamheden ten behoeve van het in werking hebben van de betoncentrale en voor de bouwactiviteiten betonwerk en damwanden.

 

Het betreft een beschikking ten behoeve van de aanleg en het gebruik van een nieuwe zeesluis te IJmuiden (het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden). De nieuwe zeesluis dient ter vervanging van de Noordersluis, welke zijn technische levensduur heeft bereikt. Naast de scheepvaartfunctie dient de zeesluis tevens als primaire waterkering voor een groot deel van Noordwest-Nederland.

 

Aanvrager: OpenIJ EPC v.o.f.

Zaaknummer: 8861784

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

 

Provinciale coördinatieregeling van toepassing

Op grond van artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden besluiten die nodig zijn ter verwezenlijking van het project Nieuwe Zeesluis IJmuiden door de provincie Noord-Holland gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op grond van het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan Zeetoegang IJmond van Gedeputeerde Staten van 22 september 2014 en de wijzigingsbesluiten van 16 juni 2015 en 24 november 2015. De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in artikel 3.31, derde lid, van de Wro van toepassing is.

 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken, van 14 juni tot 27 juli 2019, ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

- gemeente Velsen, Dudokplein 1 te Velsen.

 

Beroep

Als u belanghebbende bent bij de beschikking, kunt u binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan wel uw zienswijze tegen de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, of goede redenen hebben om dat niet te hebben gedaan. Beroepschriften moeten zijn ondertekend en bevatten minstens uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw beroep is gericht en de gronden van uw beroep. U moet indien mogelijk een kopie van deze beschikking meesturen.

 

Op deze beschikking is tevens afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

 

In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u beroep heeft ingesteld. Voor het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan daarover meer informatie geven.

 

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).