Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 33344Ruimtelijke plannenVoorontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans

Logo Oldambt

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf vrijdag 14 juni 2019 het voorontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans gedurende zes weken voor iedereen ter inzage ligt.

Wat houdt het plan in?

Het Chw-bestemmingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 van kracht wordt). Het Chw-bestemmingplan is als gebied opgenomen in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 20 november 2018 in werking is getreden.

Het Chw-bestemmingsplan Bad Nieuweschans is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw-bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd.

Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-bestemmingsplan is dat een Chw-bestemmingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening.  

Plangebied

 

Het plangebied van dit Chw-bestemmingsplan betreft het hele dorp Bad Nieuweschans, van Oudezijl tot aan de A7. Het Chw-bestemmingsplan is een actualisatie van de huidige geldende bestemmingsplannen in Bad Nieuweschans.

Procedure

Iedereen kan het Chw-bestemmingsplan vanaf vrijdag 14 juni 2019 gedurende zes weken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder ID-nummer NL.IMRO.1895.11BP0006-0201) inzien. Van het Chw-bestemmingsplan is een publieksvriendelijke, leesbare versie gemaakt. Deze kunt u inzien via onze website www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsplan.

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging schriftelijk een inspraakreactie indienen tegen het voorontwerp Chw-bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 20 00.

 

Winschoten, 14 juni 2019