Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 33330Ruimtelijke plannenGemeente Aalsmeer – Ontwerp exploitatieplan Polderzoom fase 2

Logo Aalsmeer

Z-19 / 032141

 

Ontwerp exploitatieplan Polderzoom fase 2

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat in procedure wordt gebracht het ontwerp “exploitatieplanPolderzoom fase 2”. (IDN : NL.IMRO.0358.07NEX-OW01).

Kostenverhaal

De Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) verplicht gemeenten in afdeling 6.4 Grondexploitatie om tegelijkertijd met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is verzekerd en het niet noodzakelijk is eisen te stellen aan het plan.

Binnen het plangebied “Polderzoom fase 2” bevinden zich eigenaren met wie de gemeente nog geen overeenkomst heeft gesloten en waarvan het niet zeker is dat dit vóór vaststelling van het bestemmingsplan nog gebeurt. Om deze reden is de gemeente voornemens tegelijkertijd met de vaststelling van het bestemmingplan een exploitatieplan vast te stellen.

Exploitatieplan

Het primaire doel van een exploitatieplan is om kosten die ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied moeten worden gemaakt te kunnen verhalen bij alle eigenaren in het exploitatieplangebied, zodat zij bij zelfrealisatie een evenredige bijdrage betalen in de exploitatiekosten.

Ter inzage

Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende zes (6) weken ter inzage met ingang van vrijdag 14 juni 2019 t/m donderdag 25 juli 2019.

De stukken zijn op de volgende wijzen in te zien:

Digitaal

U kunt het ontwerp bestemmingsplan raadplegen op:

- de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl onder http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.07NEX-OW01

- en op de gemeentelijke website via: http://ro0358.ropubliceer.nl

Papier

Het ontwerp exploitatieplan ligt gedurende de genoemde termijn ook ter inzage bij:

- de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen.

- de balie Bouwen & Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Aanmelden via centrale balie, zie voor openingstijden https://www.amstelveen.nl/in-amstelveen/publicatie/balie-bouwen-vergunningen.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze betreffende dit ontwerp explotatieplan schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer onder vermelding van zaaknummer Z-19/032141.

Een zienswijze moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

- De naam en adres van de indiener;

- De dagtekening;

- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;

- De gronden van het bezwaar.

Een zienswijze kan naar keuze mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale nummer 020 540 4911 een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.