Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldambtStaatscourant 2019, 33327Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning, Gereweg 8, 9681 TN Midwolda

Logo Oldambt

 

Burgemeester en wethouders van Oldambt maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor het gebruiken van een (agrarische) bedrijfswoning als een reguliere woning, gebruikswijziging, op het perceel Gereweg 8, 9681 TN Midwolda.

 

De procedure als omschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo is van toepassing. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Winschoten. Dit gedurende de openingstijden.Het project is ook digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan raadplegen door bij het tabblad ID de plancode in te vullen.De plancode van het plan is: NL.IMRO.1895.01OV0018-0301. Ook de planbestanden zijn hier digitaal te raadplegen.

 

Gedurende de termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het desbetreffende ontwerpbesluit kenbaar maken en wel bij burgemeester en wethouders van Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten. Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingediend. Voor het maken van een afspraak daarvoor en voor nadere informatie kunt u bellen 0597 482 000.

 

Er kan slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen dient men tevens belanghebbende te zijn.

 

Winschoten, 14 juni 2019