Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2019, 33305Ruimtelijke plannenRectificatie Voorbereidingsbesluit Woongebruik

Logo Velsen

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 mei 2019 heeft besloten dat een paraplubestemmingsplan wordt voorbereid voor de plangebieden van de volgende bestemmingsplannen:

KNP-locatie

Spaarnwoude

Velsen-Noord

De Biezen

De Leck en De Bergen

Zeezicht

Bedrijventerrein Velserbroek

Oud IJmuiden West

President Steynstraat

Driehuis en Velsen-Zuid

IJmuiden Centrum

IJmuiden West

Keetberglaan

Binnenhaven

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de verdere groei van kamerverhuur, het opsplitsen van woningen, short stay, hotel, bed and breakfast en het bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen te gaan. Bij omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken, mits wordt voldaan aan de Huisvestingsverordening 2017, de beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016, de beleidsregel Short Stay Velsen 2017 en de beleidsnotitie Bed & Breakfast. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning voorschriften verbinden, waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar wordt een paraplubestemmingsplan voor bovengenoemde bestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. Het voorbereidingsbesluit is op 31 mei 2019 in werking getreden. Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage bij de receptie van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op www.velsen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO1-R001. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.