Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2019, 33265VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 14 juni 2019 tot en met donderdag 25 juli 2019 de verleende omgevingsvergunning Rijksstraatweg 188 in Loenen aan de Vecht ter inzage ligt.

Inhoud

De rundveehouderij op de locatie Rijksstraatweg 188 te Loenen aan de Vecht wordt uitgebreid met een hondenpension. Aan de noordzijde van de werktuigenberging/rundveestal wordt een hondenpension gerealiseerd. Daarnaast vinden enkele wijzigingen plaats in de veebezetting, waardoor de ammoniakemissie afneemt en de emissiepunten wijzigen.

Proces

Burgemeester en wethouders hebben van 2 mei 2014 tot en met 13 juni 2014 gedurende zes weken een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Op dit ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht en deze gaven aanleiding om de aanvraag op ondergeschikte onderdelen te wijzigen. De zienswijzen worden besproken in de Nota beantwoording zienswijzen van april 2018 die deel uitmaakt van het besluit.

Op 11 april 2017 heeft een informatiebijeenkomst voor omwonenden plaatsgevonden. De notulen van deze informatiebijeenkomst zijn eveneens met het ontwerpbesluit ter inzage gelegd.

Na wijzigingen aan het eerste ontwerpbesluit hebben Burgemeester en wethouders het ontwerpbesluit van 2 mei 2018 tot en met 13 juni 2018 gedurende zes weken opnieuw ter inzage gelegd. Over dit ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.

De ingekomen zienswijzen zijn aanleiding geweest om de ontwerpvergunning op ondergeschikte onderdelen aan te vullen. De zienswijzen worden besproken in de Zienswijzennota hondenpension Rijksstraatweg 188 Loenen aan de Vecht van mei 2019 die deel uitmaakt van het besluit.

Inzien

De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVRijksstrwg188LNN-VG01) is vanaf vrijdag 14 juni te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de verleende omgevingsvergunning (dossiernummer 130492) vanaf vrijdag 14 juni 2019 na afspraak (14 0346) inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur).

Reageren

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent;

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.